Przetargi

Zapytanie ofertowe

                                                                             Złoczew, dnia 08.11.2012 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Burzenińska 4, 98-270 Złoczew

tel/fax (43) 820-24-56

e-mail: mgopszloczew@gazeta.pl

 

 

Zapytanie ofertowe

 

 

 

I. Zamawiający

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złoczewie

ul. Burzenińska 4, 98-270 Złoczew

tel/fax (43) 820-24-56

NIP 827-110-83-05, REGON 005273369

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa malowania w trzech pomieszczeniach biurowych oraz montaż wykładziny podłogowej PCV w jednym pomieszczeniu biurowym.
 2. Usługa obejmuje:
 • Dostarczenie farb i materiałów do wyrównania powierzchni ścian i podłogi;
 • Przygotowanie podłoża (usunięcie zbędnych elementów, nierówności ścian i podłogi);
 • Zakup i montaż ścianki działowej z płyty kartonowo-gipsowej o powierzchni 4,14m2;
 • Montaż wykładziny PCV wraz z zakupem materiałów instalacyjnych  (bez zakupu wykładziny) w jednym pomieszczeniu biurowym -powierzchnia podłogi 27 m2.
 • Pomalowanie trzech pomieszczeń biurowych farbami emulsyjnymi do uzyskania jednolitego efektu krycia:

- pomieszczenie nr 1 – powierzchnia ścian 66 m2, powierzchnia sufitu 27 m2

- pomieszczenie nr 2 – powierzchnia ścian 48 m2, powierzchnia sufitu 16 m2

- pomieszczenie nr 3 – powierzchnia ścian 47 m2, powierzchnia sufitu 16 m2

           

 1. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Podane powierzchnie są szacunkowe. Zamawiający wymaga od Oferentów wstępnego zapoznania z przedmiotem zamówienia, w celu prawidłowego oszacowania kosztów wykonania usługi konieczna  jest wizja lokalna przed złożeniem oferty;
  1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych;
  2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części zamówienia podwykonawcy.

 

III. Termin wykonania zamówienia

Do dnia 15.12.2012r.

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę na załączonym formularzu oferty – załącznik nr 1

 

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKAŁADANIA OFERT

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: mgopszloczew@gazeta.pl; faksem na nr (43) 820-24-56; poczty;  lub też dostarczona osobiście na adres: MGOPS w Złoczewie, ul. Burzenińska 4, 98-270 Złoczew do dnia 16. 11.2012 r. do godziny 1000.
  1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
  3. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

 

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1 – cena -80%

2- termin realizacji – 20%

 

VII. Okres Gwarancji : 1 rok

 

VIII. Warunki płatności - przelew

 

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 • O wyborze najkorzystniejszej  oferty Zamawiający zawiadomi oferentów poprzez zamieszczenie ogłoszenia  na stronie internetowej www.zloczew.pl.

 

 

X. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Kierownik MGOPS w Złoczewie Aleksandra Kowalska pod numerem telefonu (43) 820-24-56 oraz adresem email: mgopszloczew@gazeta.pl

 

XI. Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji zapytania przed terminem składania ofert oraz unieważnienia  postępowania na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn.

 

 

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163)  wobec zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Załącznik:

 1.Wzór oferty

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 listopada 2012 15:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 1409
08 listopada 2012 15:06 (Radosław Radwański) - Dodanie załącznika [oferta__malowanie.doc] do dokumentu.
08 listopada 2012 15:05 (Radosław Radwański) - Zmiana danych dokumentu.
08 listopada 2012 15:05 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu.