Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na nadzór inwestorski przy realizacji inwestycji p.n. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Broszki, Czarna, Dąbrowa Miętka - Oleśnica, Gronówek, Złoczew, ulice Cmentarna, Wyzwolenia, Spółdzielcza oraz studni głębinowych w miejscowościach Grójec Wielki i Stolec”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

( o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych)

 

Ogłoszenie opublikowano w BZP w dniu 06.11.2012 r.  pod. Nr 234355 - 2012

 

Ogłoszenie dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na nadzór inwestorski przy realizacji inwestycji p.n. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Broszki, Czarna, Dąbrowa Miętka - Oleśnica, Gronówek, Złoczew, ulice Cmentarna, Wyzwolenia, Spółdzielcza oraz studni głębinowych w miejscowościach Grójec Wielki i Stolec

 

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa: Gmina Złoczew

Adres: ul. Szkolna 16, 98-270 Złoczew

Telefon:  43 8202270

Fax: 43 8202592

Adres e-mail: gmina@zloczew.pl

Internet: www. zloczew.pl

 

II. Określenie trybu zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust.8 Prawa zamówień publicznych.

 

III. Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie SIWZ

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia umieszczona została na stronie internetowej: WWW.bip.zloczew.pl

Na wniosek Wykonawcy, SIWZ zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie Zamawiającego, Nazwa: Gmina Złoczew, Adres: ul. Szkolna 16, 98-270 Złoczew, w godzinach od 9:00 do 16:00 w dniach tygodnia - od poniedziałku do piątku, bądź za zaliczeniem pocztowym.

 

IV. Określenie przedmiotu zamówienia

1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową sieci wodociągowej w miejscowościach Broszki, Czarna, Dąbrowa Miętka - Oleśnica, Gronówek, Złoczew, ulice Cmentarna, Wyzwolenia, Spółdzielcza oraz studni głębinowych w miejscowościach Grójec Wielki i Stolec”.

 

2. Rodzaj zamówienia: Usługa.

 

3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest : „Nadzór inwestorski przy realizacji inwestycji pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Broszki, Czarna, Dąbrowa Miętka - Oleśnica, Gronówek, Złoczew, ulice Cmentarna, Wyzwolenia, Spółdzielcza oraz studni głębinowych w miejscowościach Grójec Wielki i Stolec

 

 

Szczegółowy zakres robót – zgodnie z dokumentacją , tj. projektami budowlano-wykonawczymi, specyfikacją techniczną oraz przedmiarami robót, z która można się zapoznać przed złożeniem oferty, dostępną w siedzibie Zamawiającego.

 

2. Zgodnie z art. 25 Prawa budowlanego, do obowiązków inspektora nadzoru należy:

1)      reprezentowanie inwestora na budowie przez  sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę , przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

2)      sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

3)      sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczących w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania.

4)      Potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także , na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.

3. Zgodnie z art. 26 Prawa budowlanego inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:

1)  wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia , potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, a także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,

2) żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania   poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

4.Ponadto do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy

1) kontrolowanie szczegółowych rozliczeń budowy zgodnie z zapisami umownymi z wykonawcą robót,

2)   minimum cotygodniowa obecność na budowie potwierdzona wpisem do dziennika budowy.

5. Inspektor nie może podejmować decyzji, które wymagałyby zwiększenia nakładów finansowych przewidzianych w umowie z wykonawcą robót. Jeżeli takie sytuacje wystąpią , zwiększenie kosztów musi być zatwierdzone przez Inwestora. Wyjątkiem od tej zasady są przypadki , gdy zaniechanie wykonania robót innych niż wymienione w umowie z wykonawcą mogłyby spowodować zagrożenie dla życia ludzi lub katastrofę budowlaną.

 

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

 

V. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

VI. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni od dnia podpisania umowy.

 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

  1. Zgodnie z art. 22 ustawy Pzp, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek  posiadania takich uprawnień;

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania , zgodnie z art. 24 ustawy Pzp.

  1. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu:

a) wymagane jest posiadanie uprawnień do nadzorowania robotami w zakresie :  wodno-kanalizacyjnym.

b) należy udokumentować wykonanie w ciągu ostatnich trzech lat co najmniej jednego zadania porównywalnego z zadaniem, na którego nadzór wykonawca składa ofertę. Za zadanie porównywalne zamawiający uzna pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową sieci wodociągowych oraz studni głębinowych.

c) należy przedstawić kserokopię zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

.  Wymagane dokumenty jakie oferent winien złożyć wraz  z ofertą w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

a)      kserokopie aktualnego odpisu z właściwego rejestru stwierdzającego stan prawny, miejsce rejestracji i charakter działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,

b)      wykaz osób i podmiotów , które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia , wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia oraz zakresu wykonywanych przez nich czynności,

c)      wykaz wykonanych w ostatnich trzech latach usług, ze szczególnym uwzględnieniem usług o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem wartości , przedmiotu, dat wykonania i odbiorców usług.

d)      Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

e)      Oświadczenie o niepodleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

 

VIII. Wadium

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli;

a)     Oferta spełnia wymagania określone  w SIWZ,

b)     Z treści złożonych dokumentów wynika, że Wykonawca spełnia warunki formalne określone w SIWZ,

c)     Złożone oświadczenia, dokumenty, zaświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,

d)     Oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o n/w kryterium.

Nazwa kryterium

Waga

Cena

100

 

3. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

4. Do obliczenia oceny punktowej zastosowany będzie wzór:

 Ocena =    ( Cn/Cof.b. x 100 ) x 100% = ilość punktów

Gdzie:

Cn. - najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych

Cof.b. - cena oferty badanej nieodrzuconej, 

100 - wskaźnik stały,

100% - procentowe znaczenie kryterium ceny.

5.Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

6.Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru oferty najkorzystniejszej.

XI. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert.

1.Oferty należy składać do dnia 14 listopada 2012r. do godz. 10:30  w siedzibie Zamawiającego.

Nazwa Zamawiającego: Gmina Złoczew

Adres Zamawiającego: ul. Szkolna 16, 98-270 Złoczew

- sekretariat

2. Oferty zostaną otwarte dnia  14 listopada 2012 r. o. godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego.

Nazwa Zamawiającego: Gmina Złoczew

Adres Zamawiającego: ul. Szkolna 16, 98-270 Złoczew

 

XII. Termin związania ofertą.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

XIII. Umowa ramowa

Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów.

Nie dotyczy ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 

XV. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

Nie dotyczy zastosowania aukcji elektronicznej

XVI. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art.67 ust.1 pkt.6 i 7 lub art.134 ust.6 pkt.3 i 4, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 

 

 

                                                                                 

                                                                         Kierownik Zamawiającego

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 listopada 2012 09:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 1069
07 listopada 2012 09:24 (Radosław Radwański) - Zmiana kolejności załączników.
07 listopada 2012 09:24 (Radosław Radwański) - Zmiana kolejności załączników.
07 listopada 2012 09:24 (Radosław Radwański) - Dodanie załącznika [u_m_o_w_a___na_inspektora_nadzoru__wodociagi__2012__r.doc] do dokumentu.