Przetargi

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE Dotyczy: Kredyt długoterminowy w kwocie 3 369 396, 00 zł

Odpowiedź na zapytania banków

Dotyczy postępowania udzielenia zamówienia publicznego o wartości zamówienia większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dla usług,  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Złoczew

Burmistrz Miasta Złoczewa na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) w związku z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ  informuje:

Pytanie nr 1

Czy weksel in blanco będzie kontrasygnowany przez Skarbnika?

Odpowiedź: Tak, weksel In blanco może być kontrasygnowany przez Skarbnika

Pytanie nr 2

Czy deklaracja wekslowa kontrasygnowana przez Skarbnika?

Odpowiedź: Tak ,  deklaracja wekslowa może być kontrasygnowana przez Skarbnika

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający złoży oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 prawa bankowego – i czy będzie ono kontrasygnowane przez Skarbnika?

Odpowiedź: Nie , Zamawiający nie złoży oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 Prawa bankowego

Pytanie nr 4

Czy wierzytelności Gminy zostały sprzedane instytucjom finansowym?

Odpowiedź: Tak, na dzień 30 czerwca posiadamy zobowiązanie z tytułu wykupu wierzytelności przez instytucję finansową w wysokości 686 691,51 zł

 

Pytanie nr 5

Czy Gmina korzysta z finansowania typu factoring?

Odpowiedź: Nie, Gmina nie korzysta z finansowania typu factoring.

Pytanie nr 6

Czy Gmina ma zobowiązania wynikające z:

-umów o partnerstwie publiczno - prywatnym,

-leasingu,

-umów z odroczonym terminem zapłaty dłuższym niż rok,

-przyjęte depozyty,

-zobowiązania wymagalne, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Jeżeli tak to czy zobowiązania powyższe zostały uwzględnione w WPF?

Odpowiedź: Nie, Gmina nie posiada ww. zobowiązań. 

Pytanie nr 7

Prosimy o podanie informacji o otrzymanych dotacjach w 2009 r., 2010 r. i 2011 r.

Odpowiedź:

2009 r.

Dotacja na zadania zlecone 2 586 208,62 zł,

Dotacja na zadania własne 852 744,04 zł

Dotacja rozwojowa  255 406,20 zł

2010 r.

Dotacja na zadania zlecone 3 090 980,04 zł,

Dotacja na zadania własne 382 307,88 zł

Dotacja rozwojowa 826 325,96  zł

Do 30.06.2011 r.

Dotacja na zadania zlecone  1 556 849,43 zł,

Dotacja na zadania własne 234 626,00 zł

Dotacja rozwojowa 24 600,26 zł

 

Pytanie nr 8

Czy Uchwała nr VIII/38/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 29 kwietnia 2011 roku jest ostatnią zmieniającą budżet Gminy? Jeżeli nie, prosimy o udostępnienie treści zmian Budżetu.

Odpowiedź: Nie, ww. uchwała nie jest ostatnią uchwałą, pozostałe uchwały udostępnione są na stronie internetowej  www.bip.zloczew.pl  zakładka przetargi plik o nazwie „uchwały_kredyt.zip”

Pytanie nr 9

Czy Uchwała nr VIII/39/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 29 kwietnia 2011 roku jest ostatnią zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową? Jeżeli nie, prosimy o udostępnienie treści zmian WPF.

Pytanie nr 10: Nie, uchwała ta nie jest ostatnią podjętą uchwałą. Pozostałe uchwały udostępnione są na stronie www.bip.zloczew.pl zakładka przetargi plik o nazwie „uchwały i opinie”

Czy na terenie gminy znajduje się SPZOZ od niej zależny? Jeżeli tak to prosimy o przesłanie sprawozdania Rb - Z (za okres 2009 r.,2010 r. i II kwartał 2011 r.) jednostki oraz o informację jakim wynikiem SP ZOZ zamknął 2010 r.? Jeżeli jednostka poniosła stratę to czy powiat/gmina zamierza skorzystać z rządowego programu komercjalizacji ZOZ-u (planB)?

Odpowiedź: Na naszym terenie nie znajduje się SPZOZ zależny od Gminy.

Ponadto Gmina Złoczew na prośbę Banku wskazuje miejsce lub umieszcza na stronie internetowej niżej wymienione dokumenty:

1)      dokumenty potwierdzające upoważnienie przedstawicieli JST do podpisania umowy kredytu, ustanawiania zabezpieczeń,

Upoważnienie przedstawicieli JST do podpisania umowy kredytu, ustanawiania zabezpieczeń wynika  z ustawy o samorządzie gminnym. Organem upoważnionym do podpisania umowy oraz ustanawiania zabezpieczeń jest Burmistrz (przy kontrasygnacie Skarbnika). Na stronie www.bip.zloczew.pl w zakładce przetargi plik „uchwały_kredyt.zip” umieszczone są: zaświadczenie o wyborze Burmistrza, Uchwała Rady Miejskiej Złoczewa o powołaniu Skarbnika oraz Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zaciągnięcia przedmiotowego kredytu.

2)      wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z JST (z uwzględnieniem nazwy, numeru REGON i NIP),

Gmina Złoczew nie ma powiązań kapitałowych oraz organizacyjnych z innymi instytucjami.

3)      uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu oraz źródła spłaty kredytu,

Uchwała  w sprawie zaciągnięcia przedmiotowego kredytu zamieszczona jest na stronie na stronie internetowej  www.bip.zloczew.pl Opinia RIO o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Złoczew znajduje się na stronie internetowej  www.bip.zloczew.pl  zakładka przetargi plik o nazwie „uchwały_kredyt.zip”

4)      opinia RIO dotycząca możliwości sfinansowania deficytu budżetowego,

5)      Opinia RIO dotycząca możliwości sfinansowania deficytu budżetowego  znajduje się na stronie internetowej  www.bip.zloczew.pl  zakładka przetargi plik o nazwie „uchwały_kredyt.zip”

6)      opinia RIO o WPF,

Opinia RIO o WPF znajduje się na stronie internetowej  www.bip.zloczew.pl  zakładka przetargi plik o nazwie „uchwały i opinie”

7)      opinia RIO o możliwości spłaty wnioskowanego kredytu,

Opinia RIO dotycząca możliwości spłaty wnioskowanego kredytu znajduje się na stronie internetowej  www.bip.zloczew.pl  zakładka przetargi, plik o nazwie „uchwały_kredyt.zip”

8)      sprawozdania (Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z, Rb-27S, Rb-28S) za okres 2009 r., 2010 r., II kwartał 2011 r.

Ww. sprawozdania znajdują się na stronie internetowej  www.bip.zloczew.pl  w zakładce przetargi pliki o nazwie sprawozdania

9)      uchwały o udzieleniu absolutorium za lata 2009 i 2010,

uchwała o udzieleniu absolutorium za 2010 rok znajduje się na stronie internetowej  www.bip.zloczew.pl  zakładka przetargi, plik o nazwie „uchwały_kredyt.zip , natomiast za 2009 rok w pliku o nazwie „uchwały i opinie”

10)  opinia RIO o przedłożonej przez organ JST informacji o przebiegu  wykonania budżetu za pierwsze półrocze bieżącego roku,

Opinia RIO o przedłożonej przez Gminę informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze b.r. jeszcze nie została wydana.

11)  uchwały budżetowe uwzględniające planowane do wykonania przedsięwzięcia inwestycyjne,

Przedsięwzięcia inwestycyjne stanowią załącznik do Uchwał  i znajdują się na stronie internetowej  www.bip.zloczew.pl  zakładka przetargi, plik o nazwie „uchwały_kredyt.zip

12)  wykaz instytucji, w których JST korzysta z kredytów i/lub pożyczek oraz informację o zobowiązaniach wg tytułów dłużnych oraz udzielonych poręczeniach i gwarancjach, kredytach, factoringu według wzoru.

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 września 2011 12:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 1393
09 września 2011 12:19 (Radosław Radwański) - Dodanie załącznika [uchwaly_i_opinie.pdf] do dokumentu.
09 września 2011 12:09 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu.