Przetargi

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA Dotyczy: Postępowania przetargowego na „Przebudowę dróg gminnych – odcinki ulic osiedlowych na osiedlu Słoneczne w Złoczewie”.

                                                                                        Złoczew, dnia 2011 – 03 - 14

 

Znak: Zp – 341/2/2011

 

 

ODPOWIEDŹ  NA  ZAPYTANIA

 

Dotyczy: Postępowania przetargowego na „Przebudowę dróg gminnych – odcinki ulic osiedlowych na osiedlu Słoneczne w Złoczewie”.                                 

 

 

       Poniżej podaję odpowiedź na następujące pytanie:

 

a) załączenie do podanych dokumentów przetargowych tabel robót ziemnych oraz przekrojów poprzecznych w celu dokładnego wyliczenia ilości robót ziemnych,

b)  załączenie badań geotechnicznych gruntu (niewiadomo o jakich parametrach są i czy w związku z tym należy je doprowadzić do pożądanych parametrów – zapis w projekcie budowlanym: w przypadku braku odpowiednich właściwości gruntów, należy je doprowadzić do pożądanych parametrów poprzez wymianę lub wzmocnienie, co może znacznie zwiększyć koszty, a nie każdy wykonawca ujmuje te koszty w swojej ofercie). W związku z tym , w celu zachowania uczciwej konkurencji naszym zdaniem należy jasno określić czy oraz w jakiej ilości i jaką technologią należy doprowadzić grunty do wymaganych parametrów – art. 29 pkt. 1 i 2 Ustawy Pzp.

c)  załączenie współrzędnych geodezyjnych w celu prawidłowego wytyczenia dróg,

 

Wyjaśnienie następującej nieścisłości tj.:

1. w kosztorysie jest obrzeża betonowe na ławie żwirowej i podsypce cem. Piaskowej a w projekcie budowlanym jest: obrzeża na podsypce piaskowej,

2. sposobu dostosowania wjazdów do posesji przy dużych różnicach wysokości (krawężnik-brama) wynikających z podniesienia niwelety o kilkadziesiąt centymetrów,

3. określenie frakcji kruszywa na podbudowę (czy popuszcza się frakcje 0-31,5 na górna w-wę podbudowy i o,63 mm na dolną w-wę podbudowy (zamiast 0-63 i 60-80 zapis w STWiORB),

4. w STWiORB 05.03.05 przywołane są nieobowiązujące WT-2 2008 – zatem na jakich WT zaprojektować mieszanki min. asfaltowe.

5. Ad. SST rozdział D.04.03.01 „Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych” oraz przedmiary podaja zużycie lepiszcza 0,3 i 0,6 kg/m2 natomiast opis techniczny i rysunki podaja wartości 0,5 i 0,3 kg/m2 . prosimy o ujednolicenie zapisu i dokładne okreslenie zużycia emulsji.

6. Ad opis do projektu zagospodarowania terenu pkt. 3 oraz kosztorysy – prosimy o weryfikacje dokumentacji przetargowej (kosztorys, opis):

a)  w opisie do projektu zapisano „regulacje zasuw wodociągowych – 27 szt”, wg kosztorysów jest ich 44 szt.

b) co oznacza zapis (jakie określa prace do wykonania) „przejścia poprzeczne przyłączy wodociągowych – 41 szt”, czy to są przykanaliki, jeżeli tak – ile mb?

c) wg opisu do projektu, regulacja wysokościowa studni kanalizacji deszczowej , sanitarnej, telekomunikacyjnych – razem 82 szt., wg kosztorysów regulacja studni – 166 szt.

d) prosimy o sprzedmiarowanie robót dotyczących przejścia ( w rurach osłonowych) kabli teletechnicznych , czy są to ilości 12m x 32 = 384 m,

e) czy w przedmiotowym zamówieniu jest do wykonania zakres robót związanych z przestawieniem 2 szt słupów energetycznych? Jeżeli tak, prosimy o przedmiar robót.

 

 

Ad. a) Informujemy, że przedmiotowe ulice posiadają obecnie nawierzchnię ulepszoną kruszywem i istniejąca konstrukcja będzie wykorzystana  jako dolna w-wa podbudowy. Nie będzie prowadzonych robot ziemnych w rozumieniu tradycyjnym od podstaw. Natomiast będą wykonywane poszerzenia pod konstrukcję jezdni oraz wykopy pod przykanaliki z późniejszą ich zasypką.  Roboty ziemne określono w sposób nietypowy poprzez rachunkowe wyliczenie ich na podstawie danych ujętych w przekrojach normalno - konstrukcyjnych (zał. rys. nr 4.1÷4.7). Podano w nich: przedziały szerokości poszerzeń dla poszczególnych stron ulicy z podaniem kilometraża na którym takie poszerzenie występuje. Brak określenia kilometraża należy odczytać jako poszerzenie na całym odcinku danej ulicy. Głębokość wykopu wynosi 30cm (bądź 15cm po odhumusowaniu) i jest w przybliżeniu równa grub. nowej konstrukcji nawierzchni.

 

Ad. b) Wskazano w załączniku rys. nr 5 (Szczegół konstrukcyjny poszerzeń) grupę nośności podłoża G1  (w oparciu o wykopy próbne projektanta). Badanie takie ze swej natury jest punktowe (i może pominąć lokalnie występującą „soczewkę” gruntu wątpliwego – także możliwego w kategorii G1). W związku z tym wystąpił zapis o doprowadzeniu podłoża do żądanych parametrów t.j. wskaźnika zagęszczenia 1,00 i wtórnego modułu odkształcenia 100 MPa. Należy zatem takie ryzyko ująć w kalkulacji ceny.

 

Ad. c) Współrzędne geodezyjne do tyczenia zarówno osi dróg jak i ich krawędzi (krawężnika) są zamieszczone w części opisowej projektu budowlanego – strony 8÷12. Załączamy je dodatkowo do niniejszego pisma.

 

WSPÓŁRZĘDNE   GEODEZYJNE

PUNKTÓW GŁÓWNYCH TRASY

 

Droga gminna - ul. Krasickiego

 

Nazwa punktu  X         Y        

 

 

PR       5557885,48           4464230,55

PŁK 1   5557838,70          4464269,36

W-1     5557835,37            4464272,11

KŁK 1   5557834,02         4464276,22

PŁK 2   5557815,93          4464331,35

W-2     5557813,43             4464338,95

KŁK 2   5557807,48         4464344,30

PŁK 3   5557790,58          4464359,50

W-3     5557784,17             4464365,27

KŁK 3   5557775,96         4464362,63

PŁK 4   5557758,88          4464357,15

W-4     5557747,89             4464353,62

KŁK 4   5557739,34          4464361,37

KT/Sk 5557693,25             4464403,11

 

krawężnik

 

PR      5557883,72     4464228,44

            5557887,24     4464232,67

PŁK    5557840,45     4464271,47

            5557836,94     4464267,24

KŁK    5557836,64     4464277,08

            5557832,45     4464272,67

PŁK    5557818,15     4464333,38

            5557813,70     4464329,32

KŁK    5557809,71     4464346,33

            5557805,26     4464342,27

PŁK    5557792,59     4464361,74

            5557788,57     4464357,27

KŁK    5557775,05     4464365,49

            5557776,88     4464359,78

PŁK    5557757,96     4464360,01

            5557759,80     4464354,29

KŁK    5557741,35     4464363,59

            5557737,32     4464359,15

PŁK    5557703,48     4464397,89

            5557698,45     4464394,35

KŁK    5557703,98     4464407,20

            5557687,13     4464394,96

 

Droga gminna - ul. Słoneczna

oś trasy

 

PT       5557626,58     4464253,88

KT       5557730,38     4464369,48

 

krawężnik

 

KŁK    5557635,50     4464259,33

PŁK    5557631,02     4464263,31

KR      5557725,92     4464360,03

            5557735,79     4464360,54

            5557721,47     4464361,06

            5557720,96     4464373,96

 

Droga gminna - ul. Kwiatowa

oś trasy

 

PT       5557653,47     4464189,88

SK       5557673,54     4464212,18

KT       5557799,14     4464351,81

 

krawężnik

 

PT       5557655,70     4464187,88

            5557651,24     4464191,89

KŁK    5557669,09     4464202,75

PŁK    5557664,61     4464206,74

KŁk     5557682,47     4464217,62

PŁK    5557677,99     4464221,60

KR      5557794,68     4464342,37

            5557804,56     4464342,89

            5557790,22     4464346,38

            5557789,69     4464356,26

 

Droga gminna - ul. Nowa

oś trasy

 

PT       5557881,65     4464386,02

PŁK    5557919,67     4464534,31

W-1     5557921,76     4464542,46

KŁK    5557915,88     4464548,49

Sk/KT 5557905,79     4464558,87

 

krawężnik

 

PR       5557889,18     4464382,38

            5557886,06     4464393,13

            5557876,12     4464394,64

            5557881,70     4464396,26

PŁK    5557922,73     4464536,17

            5557916,60     4464532,43

KŁK    5557918,95     4464550,36

            5557912,82     4464546,62

KR      5557914,18     4464555,26

            5557907,44     4464552,15

            5557914,04     4464562,56

            5557903,36     4464552,50

 

 

Droga gminna - ul. Lipowa

oś trasy

 

PT       5557721,55     4464169,54

PŁK    5557817,21     4464276,01

W-1     5557821,67     4464280,97

KŁK    5557828,01     4464283,05

KT       5557831,41     4464284,17

 

krawężnik

 

KŁK    5557730,47     4464174,98

            5557746,99     4464142,79

PŁK    5557819,44     4464274,00

            5557814,98     4464278,02

KŁK    5557822,00     4464276,43

            5557822,32     4464283,84

KR      5557832,45     4464272,67

            5557825,68     4464292,81

 

Droga gminna - ul. Opłotki

oś trasy

 

PR       5557546,96     4464281,91

Sk        5557569,82     4464304,28

PŁk     5557593,32     4464327,26

W-1     5557606,42     4464340,07

KŁK    5557621,25     4464350,84

Sk        5557693,25     4464403,11

Sk        5557788,69     4464472,40

PŁK    5557894,12     4464548,95

W-2     5557902,64     4464555,13

Sk        5557905,79     4464558,87

KŁK    5557909,68     4464562,96

KR      5557916,69     4464570,74

Sk        5557899,80     4464565,02

 

krawężnik

 

PR       5557549,08     4464279,80

            5557544,83     4464284,03

PŁK    5557595,42     4464325,12

            5557591,23     4464329,41

KŁK    5557623,01     4464348,41

            5557619,48     4464353,26

PŁK    5557895,88     4464546,52

            5557892,36     4464551,38

            5557903,36     4464552,50

KŁK    5557907,44     4464552,15

            5557914,18     4464555,26

            5557914,04     4464562,56

PŁK    5557898,55     4464556,27

KŁK    55577898,73   4464561,11

PŁK    5557902,31     4464567,46

KŁK    5557909,15     4464567,59

KR      5557919,29     4464568,40

            5557914,09     4464573,08

 

Droga gminna - ul. Sportowa

oś trasy

 

 

PR       5557841,47     4464062,42

Sk        5557756,26     4464138,53

Z-1      5557721,55     4464169,54

Sk        5557673,54     4464212,18

            5557626,58     4464253,88

KT       5557569,82     4464304,28

 

krawężnik

 

PR       5557839,48     4464060,18

            5557843,46     4464064,67

PŁK    5557761,53     4464129,74

KŁK    5557751,65     4464129,24

PŁK    5557747,55     4464132,91

KŁK    5557746,99     4464142,79

KR      5557737,87     4464113,81

            5557733,73     4464117,44

PŁK    5557731,02     4464165,11

KŁK    5557730,47     4464174,98

PŁK    5557725,99     4464178,97

KŁK    5557716,08     4464178,41

PŁK    5557683,03     4464207,77

KŁK    5557682,47     4464217,62

PŁK    5557677,99     4464221,60

KŁK    5557668,07     4464221,05

PŁK    5557679,01     4464203,31

KŁK    5557669,09     4464202,75

PŁK    5557664,61     4464206,74

KŁK    5557664,06     4464216,59

PŁK    5557636,06     4464249,47

KŁK    5557635,50     4464259,33

PŁK    5557631,02     4464263,31

KŁK    5557621,11     4464262,75

PŁK    5557579,46     4464299,74

KŁK    5557579,23     4464309,28

PŁK    5557575,15     4464295,53

KŁK    5557564,92     4464295,28               

 

Wyjaśnienie nieścisłości

Ad. 1. Obrzeża betonowe są ułożone na ławie żwirowej grub. 10cm i posypce cementowo – piaskowej  1:4  grub. 3cm.

 

Ad. 2. Zjazdy do posesji są faktycznie usytuowane wysokościowo o kilkanaście cm wyżej od projektowanej niwelety ulic. Zastosowanie dopuszczalnego spadku podłużnego zjazdu do 5% wystarczy na niwelację różnicy wysokości między bramami a jezdnią ulicy. Jedynie w przypadku 5 zjazdów należy ewentualnie regulować wysokość zawiasów bramy o około 10÷15cm i wydłużyć zjazd, aby zniwelować różnicę kilkunastu cm przy zachowaniu 5% spadku w kierunku posesji.

 

Ad. 3. Dopuszcza  się zastosowanie kruszywa frakcji 0/31,5 na górną w-wę podbudowy oraz 0/63 na dolną w-wę podbudowy.

 

Ad. 4. Obowiązujące w czasie opracowania PB i STWiORB wytyczne WT-2(2008) obecnie - dla przedmiotowego zadania przebudowy dróg gminnych mogą być stosowane do zaprojektowania mieszanek mineralno – asfaltowych (wg zapisu OST – nawierzchnie i podbudowy asfaltowe wg WT-2(2008) i PN-EN). Nie ma (zwłaszcza dla KR-1) istotnych powodów technologicznych, aby ich nie stosować.

 

Ad. 5. Zużycie lepiszcza (emulsji asfaltowej) na warstwy szczepne wynosi:   0,3 kg/m² (pod warstwę ścieralną) i 0,5 kg/m² (pod warstwę wiążącą) - odp. na pismo z 10.03.2011r.

 

Ad. 6.

a)     Zgodnie z kosztorysami są 44 zasuwy wodociągowe do regulacji wysokościowej.

b)    Należy traktować jako ostrzeżenie dla wykonawcy robót mówiące o potencjalnym zagrożeniu awarią wodociągu. Nie przewiduje się planowych robót na istniejącej sieci wodociągowej.

c)     Zgodnie z kosztorysami jest 166 studni: kanalizacji deszczowej, sanitarnej i telekomunikacyjnych do regulacji wysokościowej.

d)    Także należy traktować jako ostrzeżenie dla wykonawcy robót mówiące o potencjalnym zagrożeniu awarią sieci telefonicznej. Nie przewiduje się planowych robót na istniejącej sieci telefonicznej polegających na wykonaniu rur osłonowych, ponieważ praktycznie takie potrzeby (biorąc pod uwagę przejścia poprzeczne i podłużne) wyniosłyby około 1 km (w tym 0,6 km kabla ułożonego wzdłuż ulic), a to przekracza możliwości finansowe gminy.

e)     W przedmiotowym zamówieniu nie ujęto przestawienia 2 słupów energetycznych. Roboty te wykonywane będą odrębnie.

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 marca 2011 12:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 1348
15 marca 2011 12:50 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu.