Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU "Przebudowa dróg gminnych – odcinki ulic osiedlowych na osiedlu „Słoneczne” w Złoczewie."

 

OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU

roboty budowlane

 

Ogłoszenie opublikowano w BZP w dniu  22. 02. 2011r.   pod nr  61419 - 2011

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  1. I.                     1) Nazwa i Adres :  Gmina Złoczew, ul. Szeroka 17, 98-270 Złoczew, woj. łódzkie,

                      telefon  (43)  8202460,  fax (43) 8202592,

                      Adres strony internetowej :   www.bip.zloczew. pl

  1. I.                     2) Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II;  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  1. II.                   1)  OPIS

           1.1) NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ  ZAMAWIAJĄCEGO;

                   Przebudowa dróg gminnych – odcinki ulic osiedlowych na osiedlu „Słoneczne” w Złoczewie.

     II.        1.2) Rodzaj zamówienia:    roboty budowlane

 

     II.        1.3) Określenie przedmiotu   oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest  przebudowa następujących odcinków ulic :

1) Ulica Nowa i część ul. Opłotki – nawierzchnia mineralno-bitumiczna gr. 4 cm, warstwa ścieralna o szer. 6,0 m, chodnik jednostronny z kostki betonowej Polbruk o szerokości 1,5 mb –  długość  około    352 mb. Na odcinku 150 mb chodnik po obydwu stronach ulicy Opłotki.

2) Ulica Sportowa – nawierzchnia mineralno-bitumiczna gr. 4 cm warstwa ścieralna o szer. 6,0 m , chodnik dwustronny z kostki betonowej Polbruk o szerokości 1,5 mb – długość około 391 mb

3) Ulica Słoneczna – nawierzchnia mineralno-bitumiczna gr. 4 cm, warstwa ścieralna o szerokości 6,0 mb chodnik dwustronny z kostki betonowej Polbruk o szerokości 1,5 mb – długość około 155 mb

4) Ulica Kwiatowa - nawierzchnia mineralno-bitumiczna gr. 4 cm, warstwa ścieralna o szerokości 6,0 mb chodnik dwustronny z kostki betonowej Polbruk o szerokości 1,5 mb -  długość około 218 mb

5) Ulica Lipowa - nawierzchnia mineralno-bitumiczna gr. 4 cm, warstwa ścieralna o szerokości 6,0 mb chodnik dwustronny z kostki betonowej Polbruk o szerokości 1,5 mb – długość około 160 mb

6) Ulica Krasickiego - nawierzchnia mineralno-bitumiczna gr. 4 cm, warstwa ścieralna o szerokości 6,0 mb chodnik dwustronny z kostki betonowej Polbruk o szerokości 1,5 mb –  długość około 279 mb

7) Ulica Opłotki ( druga część) - nawierzchnia mineralno-bitumiczna gr. 4 cm, warstwa ścieralna o szerokości 6,0 mb chodnik jednostronny z kostki betonowej Polbruk o szerokości 1,5 mb – długość około 300 mb

 

Szczegółowy zakres prac zawiera dokumentacja projektowa (projekt budowlany), przedmiar oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR).

 

 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  45233121-3  Roboty w zakresie dróg głównych,

                                                     45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:  Nie.

 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 

       6 miesięcy po dniu podpisania umowy na  realizację przedmiotu zamówienia.

 

SEKCJA III;  INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 

- Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 38.000,00 zł. należy wnieść  przed składaniem ofert.

 

III.2)ZALICZKI

         Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

 

III 3)  WARUNKI UDZIAŁU

 

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy   spełniają warunki dotyczące:

     1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

      2) posiadania wiedzy i doświadczenia,

      3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do   wykonania zamówienia,

       4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków zawartych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP.

1)  Posiadania wiedzy i  doświadczenia – Warunek zostanie uznany za spełniony gdy wykonawcy wykażą , iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, tzn. w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, wykonali co najmniej dwa zamówienie o wartości  nie mniejszej niż 1 500 000,00zł brutto, którego przedmiotem była budowa dróg i chodników.

2)     Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna dysponowanie przez Wykonawcę odpowiednimi osobami do wykonania zamówienia, posiadającymi uprawnienia budowlane w specjalności drogowej.

3)  Sytuacji ekonomicznej i finansowej – warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca udokumentuje posiadanie:

       a) środków finansowych lub zdolność kredytową o łącznej kwocie w wysokości co najmniej 1 800,00,00 zł.;

b) ubezpieczenie od  działalności  cywilnej  w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu , iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

3. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

4. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych

 

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych

1)     Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych,

2)     aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

3)     aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

4)     aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

5)     aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

6)     aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5.   Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1)       jest niezgodna z ustawą,

2)       jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp,

3)       jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

4)      zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

5)      została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

6)      zawiera błędy w obliczeniu ceny,

7)      wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 USTAWY PZP,

8)      jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

 

6.   Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/nie spełnia.

 

 

    III.4)  INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ  DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

  1. 1.      Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

1.1   Formularz ofertowy – zał. nr 1 do niniejszej SIWZ,

1.2    Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania zał. nr 2  i nr 3 do niniejszej SIWZ

1.3       Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia – zał. nr 4 do niniejszej SIWZ,

1.4       Wykaz robót budowlanych – zał. nr 5 do niniejszej SIWZ,

1.5       Oświadczenie, że osoby, które będą pełnić funkcje kierowników budowy posiadają wymagane uprawnienia w specjalności drogowej ,

1.6       Projekt umowy – zał. nr 6  parafowany na każdej stronie,

1.7       Dowód wniesienia wadium,

2.   W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust 1 Prawa zamówień publicznych wykonawca składa następujące dokumenty:

2.1    aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

2.2    aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

2.3    aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

2.4    aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

2.5    aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

3.   W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 2 do 3) ustawy Pzp, należy złożyć następujące dokumenty:

3.1 Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, tzn. w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert wykonali co najmniej j dwa zamówienia o wartości nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł brutto, którego przedmiotem była budowa dróg i chodników.

3.2 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności,

4.   W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp, należy złożyć następujące dokumenty:

4.1 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

5.   Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

5.1 Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2.1, 2.2, 2.3 i 2.5 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a)     nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b)     nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

c)     nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5.2 Zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 2.4 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5.3 Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym pkt. 5 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w niniejszym pkt. 5.

6.   Postanowienia dotyczące składanych dokumentów:

6.1 Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w pkt. 3 i 4 polega na zasobach innych podmiotów zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia poprzez złożenie razem z ofertą dokumentów wymienionych w pkt. od 2.1 do 2.5 dotyczących każdego z tych podmiotów, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia,

6.2 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt. 6.1 kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów winny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty.

6.3 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia musi spełniać co najmniej jeden.

Zgodnie z art. 26 ust. 2c „Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku”.

Wszystkie w/w dokumenty winny być przedstawione w formie oryginały lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (y) uprawnioną (e) do składania woli w imieniu Wykonawcy.

Upoważnienie osób podpisujących ofertę  do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to , że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej), to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie.

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

 

SEKCJA IV; PROCEDURA

IV. 1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Specyfikacje istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Urząd Miejski w Złoczewie ul. Szeroka 17, 98 – 270 Złoczew, pok. Nr 10.

 

 Strona internetowa:    WWW.zloczew.pl   

IV.3.4) Termin składania ofert:   29. 03. 2011 r. . godzina 1030.

 

IV.3.5) Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert..    Otwarcie ofert nastąpi w dniu  29. 03. 2011 r. o godz. 1100.

 

IV.3.13.) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/ programu ze środków Unii Europejskiej:  Zamówienie dofinansowane w ramach  Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

 

 

                                                                                      Zatwierdzono w dniu  22. 02. 2011r.

 

 

                                                                                            Burmistrz  Miasta Złoczew

                                                                                                         Jadwiga Sobańska

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 lutego 2011 15:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 1066
04 marca 2011 11:57 (Radosław Radwański) - Zmiana kolejności załączników.
04 marca 2011 11:56 (Radosław Radwański) - Zmiana kolejności załączników.
04 marca 2011 11:56 (Radosław Radwański) - Zmiana kolejności załączników.