Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ZACIĄGNIĘCIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU

 

 

OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU

 

NA  ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO 

 

Ogłoszenie opublikowano w BZP w dniu 19. 08. 2010r.  pod nr  224797 - 2010

 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.                     1) Nazwa i Adres :  Gmina Złoczew, ul. Szeroka 17, 98-270 Złoczew, woj. łódzkie,

                      telefon  (43)  8202460,  fax (43) 8202592,

                      Adres strony internetowej :   www.zloczew..pl

I.                     2) Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II;  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.                   1)  OPIS

           1.1) NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ  ZAMAWIAJĄCEGO;

                   Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2 350 000,20 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów

 

     II.        1.2) Rodzaj zamówienia: usługa

 

     II.        1.3) Określenie przedmiotu   oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udzieleniu  kredytu długoterminowego w kwocie 2 350 000,20 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 442 831,00 zł.oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 907 169,20 zł.

 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  66.11.30.00-5   usługi udzielenia kredytu

 

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:  Nie.

 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 

        Zakończenie grudzień 2010 rok

 

SEKCJA III;  INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 

- Informacja na temat wadium:  Nie dotyczy

 

III.2)ZALICZKI

        

 

III 3)  WARUNKI UDZIAŁU

 

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy   spełniają warunki dotyczące:

     

      posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku

            Warunek ten zostanie uznany za spełniony  gdy Wykonawca wykaże iż   posiada uprawnienia do wykonywania czynności bankowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo Bankowe (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.).

 

    III.4)  INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ  DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

4.1    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

4.2  .aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

4.3    aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

4.4    aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

  4.5.zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego lub inny dokument      uprawniający do  wykonywania czynności bankowych (np. statut w przypadku banków spółdzielczych)  zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. Prawo Bankowe (Dz. U. Nr 72 poz 665 z późn. zm.),

4.6.Dokumenty podmiotów zagranicznych

      Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przedkłada:

      Dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

a)     nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert,

b)     nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie  na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

c)      nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/nie spełnia.

 

Wszystkie w/w dokumenty winny być przedstawione w formie oryginały lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (y) uprawnioną (e) do składania woli w imieniu Wykonawcy.

 

Upoważnienie osób podpisujących ofertę  do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to , że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej), to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie.

 

 

SEKCJA IV; PROCEDURA

 

IV. 1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

 

IV.3) ZMIANY UMOWY
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 ust.1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, pod warunkiem przeprowadzenia jej zgodnie z poniższymi zasadami:

a) zmiany mogą nastąpić w przypadku złożenia:

     - wniosku Zamawiającego o dokonanie wskazanej zmiany,

     - wniosku zamawiającego, aby Wykonawca przedłożył propozycję zmiany,

     - wniosku Wykonawcy

b) wniosek musi zawierać:

     -opis zmiany,

     -uzasadnienie zmiany

    -koszt zmiany oraz wpływ zmiany na wysokość wynagrodzenia,

    -czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy

c)uzasadnienie zmiany powinno zawierać opis korzyści z tytułu dokonania zmiany dla Zamawiającego,

d)każda zmiana postanowień musi być dokonana w formie aneksu do zawartej umowy

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Specyfikacje istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Urząd Miejski w Złoczewie ul. Szeroka 17, 98 – 270 Złoczew, pok. Nr 10.

 

 Strona internetowa:    WWW.zloczew.pl   

IV.3.4) Termin składania ofert:   30..08. 2010 r. . godzina 1030.

 

IV.3.5) Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert..    Otwarcie ofert nastąpi w dniu  30. 08.. 2010 r. o godz. 1100.

 

 

 

 

 

                                                                                      Zatwierdzono w dniu  19. 08. 2010r.

 

 

                       

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 sierpnia 2010 11:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 1325
20 sierpnia 2010 10:53 (Radosław Radwański) - Dodanie załącznika.
20 sierpnia 2010 10:33 (Radosław Radwański) - Dodanie załącznika.
20 sierpnia 2010 10:23 (Radosław Radwański) - Dodanie załącznika.