Przetargi

Dowóz i odwóz uczniów do szkół podstawowych i Gimnazjum na terenie Miasta i Gminy Złoczew w roku szkolnym 2010/2011,2011/2012,2012/2013.

Dowóz i odwóz uczniów do szkół podstawowych i Gimnazjum na terenie Miasta i Gminy Złoczew w roku szkolnym 2010/2011,2011/2012,2012/2013.
Numer ogłoszenia: 255068 - 2010; data zamieszczenia: 18.08.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Złoczewie , ul. Burzenińska 4/6, 98-270 Złoczew, woj. łódzkie, tel. 043 8202230, faks 043 8202230.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz i odwóz uczniów do szkół podstawowych i Gimnazjum na terenie Miasta i Gminy Złoczew w roku szkolnym 2010/2011,2011/2012,2012/2013..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na dowozie dzieci szkolnych do Szkół Podstawowych i do Gimnazjum z terenu Miasta i Gminy Złoczew oraz odwozie do miejsca zamieszkania po zakończeniu zajęć szkolnych i pozalekcyjnych na poszczególnych trasach :I trasa: Złoczew - Robaszew - Grójec Wielki - Pieczyska - Złoczew- długość przewozu ok. 8 km x 2 kursy = 16 km,II trasa: Złoczew - Grójec Wielki - Grójec Mały - Łagiewniki - Stanisławów - Złoczew - długość· przewozu ok. 21 km x 1 kurs = 21 km ,II a trasa : Złoczew - Grójec - Robaszew - Łagiewniki - Stanisławów - Złoczew - długość· przewozu ok. 25 km x 2 kursy = 50 km,III trasa: Złoczew - Burdynówka - Borzęckie - Mielesz - Złoczew - długość przewozu ok11 km x 1 kursy = 11 km,IV trasa: Złoczew - Brzeźnica - Brzeźnica Las - Gronówek - Szklana Huta - Złoczew - długość· przewozu ok. 14 km x 1 kursy = 14 km,V trasa : Złoczew - Brzeźnica- Brzeźnica Las - Burdynówka - Złoczew - długość przewozu ok. 18 km x 2 kursy = 36 km.V trasa: Złoczew - Kamasze - Wandalin - Uników - Emilianów - Uników - Bujnów - Złoczew - długość· przewozu ok. 24 km x 2 kursy = 48 km,VI trasa: Złoczew - Oleśnica - Dąbrowa Miętka - Stolec - Broszki - Czarna - Złoczew - długość· przewozu ok. 20km x 2 kursy = 40 km Całkowita długość przewozów dziennie wynosi około 236 km. Ilość dzieci dowożonych około 247. Przewoźnik winien posiadać trzy autobusy, co najmniej o 52 miejscach, oznaczone z przodu i z tyłu tablicami z napisem autobus szkolny. 1)Dowożenie ma być zorganizowane w sposób umożliwiający rozpoczęcie zajęć w szkole. 2) W przypadku odpracowywania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz dzieci zgodnie z rozkładem jazdy ustalonym przez Zamawiającego. 3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby dowożonych uczniów. 4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ustalonego rozkładu jazdy autobusów oraz rozszerzenia lub zmniejszenia tras, wynikających ze zmiennego planu lekcji. 5) Dowozy i odwozy mogą odbywać się w innych godzinach ustalonych i uzgodnionych. 6) Do realizacji w/w przewozów zamkniętych przewoźnik powinien przekazać takie środki transportu, aby w czasie jazdy zapewnić uczniom miejsca siedzące zgodnie z obowiązującymi przepisami. 7) Przewoźnik jest zobowiązany do dowożenia uczniów pojazdami sprawnymi technicznie, dopuszczonymi do ruchu według przepisów o ruchu pasażerskim i oznakowanymi stosownie do charakteru świadczonych przewozów. 8.Pojazdy wykonujące usługę muszą posiadać ubezpieczenie OC i NW oraz aktualny przegląd techniczny.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 21.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium

III.2) ZALICZKI

·      Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·      III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o  Wykonawca przedstawi koncesję, zezwolenie lub licencję zezwalającą na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem, Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia.

·      III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o  Wykonawca przedstawi wykaz ważniejszych usług transportowych w ilości co najmniej dwóch, zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zamówienia na załączniku Nr 5 wraz z dokumentami (referencje) od poprzednich inwestorów potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia.

·      III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o  Wykonawca przedstawi wykaz sprzętu przewidzianego do wykonania zamówienia na załączniku Nr 2. Wykonawca musi dysponowaćo odpowiednią ilością autobusów (minimum 3 autobusy o ilości 52 miejsc każdy) zdolna do realizacji zadania. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia.

·      III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o  Wykonawca musi miećo  do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel: przedstawi wykaz osób odpowiedzialnych za realizacje zadania - załącznik Nr 6 wraz z oświadczeniami tych osób o posiadaniu wymaganych uprawnień i kwalifikacji zawodowych Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia.

·      III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o  Wykonawca przedstawi opłacona polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·    III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć·           :

·      koncesję, zezwolenie lub licencję

·      wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

·      wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

·      oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć·               w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

·      opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

·    III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć·       :

·      oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·      aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·      aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·      aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·     

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Wypełniony i podpisany druk formularza oferty na załączniku Nr 1 do SWIZ.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Wszelkie zmiany umowy będą potwierdzone aneksem w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zmiany postanowień umowy będą mogły nastąpić w następujących okolicznościach : a) zmiany rozkładu jazdy tj.zmiany trasy , jej długości i godzin przewozu uczniów,zachowując jednocześnie niezmienną stawkę za 1 km , przedstawioną w formularzu ofertowym wykonawcy; b) zmiany ustawowej wysokości podatku VAT , w przypadku gdy w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla usług objętych przedmiotem umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zloczew.bazagmin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Złoczew , ul.Burzenińska4/6 , pok.2.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.08.2010 godzina 10:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego - Złoczew ul Burzenińska4/6 , pok 2 , fax : 43 820-22-30.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 sierpnia 2010 13:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 1420
19 sierpnia 2010 13:28 (Radosław Radwański) - Dodanie załącznika.
19 sierpnia 2010 13:26 (Radosław Radwański) - Dodanie załącznika.
18 sierpnia 2010 13:46 (Radosław Radwański) - Utworzenie dokumentu.