Przetargi

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA Dotyczy: Postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na przebudowe dróg w miejscowości Potok i Stanisławów.

 

                                                                                        Złoczew,dnia 2010 – 07 - 16

 

 

 

Znak: Zp – 341/3 - 1/2010

                                                                                      

 

 

                                                                                             

 

 

 

ODPOWIEDŹ  NA  ZAPYTANIA

 

Dotyczy: Postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na przebudowe dróg w miejscowości Potok i Stanisławów.

 

 

       Poniżej podaję odpowiedź na następujące pytanie:

 

1.      Czy projektowana przebudowa dróg mieści się w istniejących pasach drogowych?

2.      Czy oferta wykonawcy , który zaproponuje termin realizacji zamówienia przekraczający datę 20. 12. 2010 r. określoną w SIWZ jako „pożądany termin realizacji zamówienia”, zostanie odrzucona?

3.      Czy Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy po jej zawarciu i przesunięcie terminów realizacji przedmiotu umowy z powodu nieprzewidzianych okoliczności, niezawinionych przez wykonawcę, jak poniżej:

a)      wystąpienia niezależnego od wykonawcy przedłużania się pozyskiwania uzgodnień, warunków do projektowania oraz wszelkich decyzji trwających dłużej niż ustawowy okres załatwiania danej sprawy ?

b)      wystąpienia trudności w pozyskaniu uzgodnień z właścicielami prywatnymi w przypadku nieuregulowanego stanu prawnego gruntów ?

c)      gruntów innych niż wymienione sytuacje , na które nie miał wpływu wykonawca i których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, uniemożliwiających wykonanie zadania w terminie określonym w umowie ?

 

 

Ad. 1. Projektowana przebudowa nie może  wykraczać poza istniejące pasy drogowe.

Ad. 2. Oferta, która zaproponuje dłuższy termin wykonania zamówienia będzie ofertą niezgodna z specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Ad. 3. Zamawiający nie przewiduje zmian postanowień zawartej umowy .

 

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 lipca 2010 15:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 1343
16 lipca 2010 15:46 (Radosław Radwański) - Zmiana treści dokumnetu.
16 lipca 2010 15:45 (Radosław Radwański) - Zmiana treści dokumnetu.
16 lipca 2010 15:44 (Radosław Radwański) - Utworzenie dokumentu.