Przetargi

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Biesiec wraz z wykonaniem dokumentacji.

 

 

OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU

roboty budowlane

 

Ogłoszenie opublikowano w BZP w dniu 12. 07. 2010r.   pod nr  184813

 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.                     1) Nazwa i Adres :  Gmina Złoczew, ul. Szeroka 17, 98-270 Złoczew, woj. łódzkie,

                      telefon  (43)  8202460,  fax (43) 8202592,

                      Adres strony internetowej :   www.zloczew.pl

I.                     2) Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II;  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.                   1)  OPIS

           1.1) NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ  ZAMAWIAJĄCEGO;

                   Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Biesiec wraz z wykonaniem dokumentacji.

     II.        1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

 

     II.        1.3) Określenie przedmiotu   oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

Wybudowanie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Biesiec wraz z urządzeniami technicznymi, budowa szamba i zjazdu z drogi publicznej oraz zagospodarowanie terenu działki.

 

W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać:

 

1) rozbiórkę istniejącego budynku świetlicy,

2) wybudowanie nowego budynku świetlicy zgodnie z projektem

3) wykonanie szczelnego zbiornika bezodpływowego na ścieki

4) wykonanie zjazdu z drogi publicznej powiatowej

5)wykonanie tarasów, dojść, dojazdów i utwardzenie miejsca do     gromadzenia nieczystości stałych

6) wykonanie przyłącza wodociągowego zasilającego budynek świetlicy oraz montaż instalacji wewnętrznej wody zimnej i ciepłej

7)  wykonanie wewnętrznego przyłącza kanalizacji sanitarnej

8) przełożenie przyłącza energetycznego

9) instalacja elektryczna

              10) ukształtowanie spadków terenu

              11) wyposażenie budynku w :

a) krzesła z okrągłym siedziskiem wykonanym z winylu, oparcie i stelaż z lakierowanych rurek stalowych na kolor aluminium  -  w ilości 30 szt.

b)  stół konferencyjny składany ze składanymi nogami na  około 20 osób blat wykonany z laminatu, stelaż stalowy , lakierowany na kolor aluminium

c) szafka biurowa stojąca z 3 drzwiami żaluzjowanymi o wym: 805 x 415 x 1325 mm

d)  szafka narożna stojąca o wym: 900 x 415 x 1325 mm

 

Szczegółowy zakres prac zawiera dokumentacja projektowa (projekt budowlany), przedmiar oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR).

 

 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  45212000 - 6 roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych.

 

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:  Nie.

 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 

        8 miesięcy od podpisania umowy.

 

SEKCJA III;  INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 

- Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 3.000,00 zł. należy wnieść  przed składaniem ofert.

 

III.2)ZALICZKI

         Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

 

III 3)  WARUNKI UDZIAŁU

 

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy   spełniają warunki dotyczące:

     1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

      2) posiadania wiedzy i doświadczenia,

      3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do   wykonania zamówienia,

       4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków zawartych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP.

1)  Posiadania wiedzy i  doświadczenia – Warunek zostanie uznany za spełniony gdy wykonawcy wykażą , iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, tzn. w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, wykonali co najmniej dwa zamówienia o wartości  nie mniejszej niż 150 000,00zł brutto każde, którego przedmiotem była budowa obiektów użyteczności publicznej.

2)     Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna:

a) dysponowanie przez Wykonawcę odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi uprawnienia budowlane,

b) dysponowanie odpowiednim sprzętem niezbędnym do wykonania zamówienia

3)  Sytuacji ekonomicznej i finansowej – warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca udokumentuje posiadanie:

       a) środków finansowych lub zdolność kredytową o łącznej kwocie w wysokości co najmniej 150,00,00 zł.;

b) ubezpieczenie od  działalności  cywilnej  w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu , iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

3. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

4. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych

 

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych

1)     Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych,

2)     aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

3)     aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

4)     aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

5.   Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1)       jest niezgodna z ustawą,

2)       jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp,

3)       jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

4)      zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

5)      została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

6)      zawiera błędy w obliczeniu ceny,

7)      wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 USTAWY PZP,

8)      jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

 

6.   Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/nie spełnia.

 

 

    III.4)  INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ  DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

1.      Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

1.1   Formularz ofertowy – zał. nr 1 do niniejszej SIWZ,

1.2    Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału o których mowa w art. 22 ust. 1i braku podstaw do wykluczenia art. 24 ust. 1 – zał. Nr 2 do  niniejszej SIWZ,

1.3       Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia – zał. nr 3 do niniejszej SIWZ,

1.4       Wykaz sprzętu,

1.5       Wykaz robót budowlanych – zał. nr 4 do niniejszej SIWZ,

1.6       Oświadczenie, że osoby, które będą pełnić funkcje kierowników budowy posiadają wymagane uprawnienia w specjalności budowlanej i instalacyjnej .

1.7       Dowód wniesienia wadium,

2.   W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust 1 Prawa zamówień publicznych wykonawca składa następujące dokumenty:

2.1    aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

2.2    aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

2.3    aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

3.   W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 2 do 3) ustawy Pzp, należy złożyć następujące dokumenty:

3.1 Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, tzn. w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert wykonali co najmniej dwa zamówienia o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto każde, którego przedmiotem była budowa obiektu użyteczności publicznej.

3.2 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności,

3.3 Oświadczenie Wykonawcy, że osoby które będą pełnić funkcje kierowników budowy posiadają wymagane uprawnienia. Ponadto każda z tych osób musi przynależeć do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

4.   W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp, należy złożyć następujące dokumenty:

4.1 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

5.   Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

5.1 Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2.1, 2.2, 2.3  składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a)     nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b)     nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

c)     nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

.

6.   Postanowienia dotyczące składanych dokumentów:

6.1 Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w pkt. 3 i 4 polega na zasobach innych podmiotów zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia poprzez złożenie razem z ofertą dokumentów wymienionych w pkt. od 2.1 do 2.3 dotyczących każdego z tych podmiotów, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia,

6.2 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt. 6.1 kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów winny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty.

6.3 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia musi spełniać co najmniej jeden.

 

Zgodnie z art. 26 ust. 2c „Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku”.

 

Wszystkie w/w dokumenty winny być przedstawione w formie oryginały lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (y) uprawnioną (e) do składania woli w imieniu Wykonawcy.

 

Upoważnienie osób podpisujących ofertę  do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to , że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej), to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie.

 

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

       

SEKCJA IV; PROCEDURA

 

IV. 1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Specyfikacje istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Urząd Miejski w Złoczewie ul. Szeroka 17, 98 – 270 Złoczew, pok. Nr 10.

 

 Strona internetowa:    WWW.zamówienia.zloczew..pl   

IV.3.4) Termin składania ofert:   10 sierpnia. 2010 r. . godzina 1030.

 

IV.3.5) Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert..    Otwarcie ofert nastąpi w dniu  10 sierpnia . 2010 r. o godz. 1100.

 

IV.3.13.) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/ programu ze środków Unii Europejskiej:  Zamówienie współfinansowane w ramach: „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Działanie - Odnowa i rozwój wsi”.

 

V.   ZMIANY  UMOWY

 

  1.  Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy PZP przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy w następujących przypadkach:

a)     zaistnienia siły wyższej,

b)     zmiany przepisów prawnych, w tym zmiany stawki od podatku od towarów i usług mającej zastosowanie do przedmiotu umowy,

c)      wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności,

d)     konieczności wykonania badań archeologicznych,

e)     wystąpienia nieprzewidzianych prac saperskich,

f)        konieczności wstrzymania robót na żądanie organu nadzoru budowlanego,

g)     konieczności zmian zakresu dokumentacji projektowej, nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, podyktowanych m.in. zwiększeniem bezpieczeństwa wykonywanych robót, zapobieżeniem powstania strat dla Zamawiającego, uzyskaniem założonego efektu użytkowego, wystąpieniem wad ukrytych w dokumentacji projektowej ujawnionych podczas realizacji robót,

h)      zmiany terminy wykonania zamówienia z konieczności wykonania zamówienia dodatkowego,

i)        zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych (nie wykraczających  poza zakres zamówienia które zostaną zapłacone na podstawie kosztorysu zamiennego wyliczonego po cenach jednostkowych ujętych w kosztorysie ofertowym) 

j)        zmiany osób reprezentujących w przypadku zmian organizacyjnych,

k)      zmiany osób realizujących zadanie pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ,

l)        w przypadku gdy Zamawiający dokona zmniejszenia zakresu zamówienia wynagrodzenie Wykonawcy będzie rozliczone na podstawie kosztorysu zamiennego po cenach jednostkowych ujętych w kosztorysie ofertowym za faktycznie wykonane roboty,

2.   Istotne postanowienia umowy zawarte są w załączniku do SIWZ.

3.   Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego

 

                                                                                      Zatwierdzono w dniu  08. 07. 2010r.

 

 

                       

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 lipca 2010 12:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 2439
13 lipca 2010 13:05 (Radosław Radwański) - Dodanie załącznika.
13 lipca 2010 13:00 (Radosław Radwański) - Dodanie załącznika.
13 lipca 2010 12:59 (Radosław Radwański) - Dodanie załącznika.