Komunikaty

Praca w Komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020r. na terenie Gminy Złoczew.

Ogłoszenie

w sprawie udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach Komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  w 2020r. na terenie Gminy Złoczew.

  1. Na podstawie art.15 ust.2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U.z 2019r. poz.668 z późn.zm.) zaprasza się osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 w/w ustawy na członków Komisji konkursowej otwartych konkursów ofert realizowanych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku i o wolontariacie.
  2. Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny, za udział w posiedzeniu członkom komisji nie przysługuje zwrot podróży.
  3. W pracach Komisji konkursowej mogą brać udział osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria:

a)      wskazane są przez organizację pozarządową prowadzącą działalność na terenie Gminy Złoczew, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje biorące udział w konkursie,

b)      korzystają z pełni praw publicznych oraz są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej,

c)       przyjmują warunki uczestnictwa w pracach Komisji konkursowej na zasadach nieodpłatności,

  1. Zadaniem członka Komisji konkursowej jest:

a)      opiniowanie ofert realizacji zadań publicznych z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie,

b)      przygotowanie propozycji zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych.

  1. Komisja ma charakter opiniodawczy i zostanie powołana na podstawie zarządzenia Burmistrza Miasta Złoczewa.
  2. Osoby powołane w skład Komisji zostaną o tym telefonicznie poinformowane.
  3. Zgłoszenie do pracy w Komisji konkursowej powinno być podpisane przez kandydata oraz osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej z ramienia, której występuje kandydat.
  4. Zgłoszenia prosimy składać w formie pisemnej do dnia 2 kwietnia 2020r. do godz.16.00 na adres Urzędu Miejskiego w Złoczewie, ul. Szkolna 16, 98-270 Złoczew.

Druk formularza zgłoszenia kandydata na członka Komisji Konkursowej stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia lub jest dostępny do pobrania w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Złoczewie

                                                                                                                                                Burmistrz

                                                                                                                                      /-/Dominik Drzazga

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 marca 2020 11:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 98
24 marca 2020 11:49 (Radosław Radwański) - Dodanie zdjęcia [gmina_z_przyszloscia.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 marca 2020 11:49 (Radosław Radwański) - Dodanie załącznika [formularz_zgloszenia_kandydata_na_czlonka_komisji__kopia.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 marca 2020 11:47 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)