Komunikaty

Informacja dotycząca opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia        20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późń. zm.), wprowadzająca istotne zmiany w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce. Jedną z tych zmian jest wprowadzenie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Zgodnie z art. 269 ust. 1 pkt 1, art. 272 ust. 22 oraz art. 298 pkt 2 cytowanej ustawy Prawo wodne, od 1 stycznia 2018r. osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

 

1. właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,

2. posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,

3. użytkownikami wieczystymi gruntów,

4. posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,

 

które na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót i obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem mających wpływ na zmniejszenie retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej, zobowiązane są do uiszczania opłaty za usługi wodne, zwanej „opłatą retencyjną”.

            Zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy Prawo wodne, wysokość opłaty za ww. usługę wodną zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Sposób obliczania opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 ww. ustawy ustala, że wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

           

            Władający nieruchomością o powierzchni powyżej 3500 m2, na której dokonano uszczelnienia terenu tj. zostały wykonane roboty lub obiekty budowlane trwale związane z gruntem, mające wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na obszarze co najmniej 70% powierzchni nieruchomości, zobowiązani są do przedstawienia danych dotyczących wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej w m2, do Urzędu Miejskiego w Złoczewie, dostarczając niezwłocznie wypełnione oświadczenie.

            Oświadczenie dostępne jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Złoczewie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, a także w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złoczewie – Sekretariat – piętro  1, ul. Szkolna 16, 98-270 Złoczew.

            Burmistrz Miasta Złoczewa, przekaże, w formie Informacji, podmiotom obowiązanym do ponoszenia opłat za usługi wodne, wysokość przedmiotowej opłaty, zawierającej także sposób obliczenia tej opłaty. Wniesienie opłaty powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono informację, na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Złoczewie, wskazany w informacji. Opłatę należy wnosić za okresy kwartalne.

            Podmiot obowiązany do ponoszenia opłaty, jeżeli nie zgadza się z jej wysokością, ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 14 dni od dnia otrzymania informacji o wysokości opłaty.
            Jeżeli podmiot obowiązany do ponoszenia opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji zaniecha wykonania obowiązku zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jej wysokości, Burmistrz określi wysokość opłaty w drodze decyzji. Opłatę na podstawie decyzji, podmiot obowiązany wnosi na rachunek Urzędu Miejskiego w Złoczewie w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu tej decyzji. Zaskarżenie decyzji nie wstrzymuje jej wykonania.

            Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne (Dz.U. z 2017r., poz. 2502) wynoszą:

1) bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,50 zł za 1 m2 na 1 rok;

2) z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:

a) do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem –    0,30 zł za 1 m2 na 1 rok,

b) od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,15 zł za 1 m2 na 1 rok,

c) powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,05 zł za 1 m2 na 1 rok.

            Równocześnie informujemy, że wykonywanie na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej, jest traktowane w myśl art. 34 pkt 4 ustawy Prawo wodne, jako szczególne korzystanie z wód, na które wymagane jest pozwolenie wodnoprawne.

Szczegółowe informacje w temacie wprowadzonej opłaty retencyjnej można znaleźć na stronie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem:

http://www.kzgw.gov.pl/index.php/en/materialy-informacyjne/informacja-dla-gmin-ws-oplat-za-zmniejszenie-naturalnej-retencji-terenowej

Odnośnik do ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001566

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 kwietnia 2019 13:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 118
30 kwietnia 2019 14:02 Radosław Radwański - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 kwietnia 2019 14:02 Radosław Radwański - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 kwietnia 2019 14:01 Radosław Radwański - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)