Komunikaty

OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA dot. udzielenia koncesji na wydobycie węgla brunatnego ze złoża „Złoczew"

Działając na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r., poz. 2126 ze zm., dalej jako: P.g.g), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2019 r., poz. 2096 ze zm., dalej jako: K.p.a.), zawiadamiam, że na wniosek PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia koncesji na wydobycie węgla brunatnego ze złoża „Złoczew", położonym na terenie gminy miejskiej i wiejskiej Złoczew, gminy Burzenin, pow. sieradzki, gminy Ostrówek, pow. wieluński oraz gminy Lututów, pow. wieruszowski, woj. łódzkie.

Jednocześnie zawiadamiam, iż działając na podstawie art. 23 ust. I pkt 3 oraz ust. 2a pkt 1 P.g.g w związku z art. 106 K.p.a. przedmiotowy wniosek o udzielenie koncesji przesłano do uzgodnienia do właściwych: Burmistrza Miasta Złoczew, Wójta Gminy Ostrówek, Wójta Gminy Lututów, Wójta Gminy Burzenin oraz Ministra Energii.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy P.g.g. za strony w toczącym się postępowaniu uznano w odniesieniu do działalności wykonywanej w granicach nieruchomości gruntowych - właścicieli (użytkowników wieczystych) tych nieruchomości.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Ministerstwa Środowiska oraz przesłane do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty przez urzędy gmin wymienionych powyżej.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 kwietnia 2019 10:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 156
30 kwietnia 2019 11:42 (Radosław Radwański) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 kwietnia 2019 10:49 (Radosław Radwański) - Skopiowanie wiadomości - OBWIESZCZENIE MINISTERA ŚRODOWISKA dot. udzielenia koncesji na wydobycie węgla brunatnego ze złoża „Złoczew"