Komunikaty

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na II sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 29 listopada 2018 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na II sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 29 listopada 2018 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie.

Proponowany porządek sesji:

1. Otwarcie obrad II sesji Rady Miejskiej w Złoczewie:

- przyjęcie porządku obrad II sesji Rady Miejskiej w Złoczewie

2. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków

3. Interpelacje radnych.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

- obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

- obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego

- określenia stawek podatku od środków transportowych

- określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

- zmian w Budżecie Gminy Złoczew na rok 2018

- uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XLI/225/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złoczew na lata 2018-2032

- w sprawie ustanowienia wieloletniego Gminnego Programu Osłonowego „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023.

- podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

- określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem  „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

- uchwalenia programu współpracy Gminy Złoczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  - na 2019 rok. 

- ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Złoczew

5. Zapytania i wolne wnioski.

6. Zamknięcie obrad II sesji Rady Miejskiej w Złoczewie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Złoczewie

                     /-/Andrzej Konieczny

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 listopada 2018 09:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 331
27 listopada 2018 09:18 (Radosław Radwański) - Dodanie zdjęcia [zloczew3.png] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 listopada 2018 09:18 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)