Komunikaty

NABÓR NA STANOWISKO W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOCZEWIE

NABÓR NA STANOWISKO W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOCZEWIE

 

 

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złoczewie poszukuje kandydatów na stanowisko – Opiekun/Sprzątaczka

 

1)  Opis stanowiska

 

a)  początek zatrudnienia – 1 stycznia 2019 roku.

b)  forma nawiązania stosunku pracy – umowa o pracę na czas określony.

c)  wymiar czasu pracy – pełny etat.

d)  zatrudnienie w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złoczewie

(praca w terenie, teren Gminy Złoczew i siedzibie ośrodka), bezpośrednim przełożonym jest Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złoczewie.

 

2)  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

 

Prowadzenie spraw wynikających z Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku dot. usług opiekuńczych oraz zadania wynikające z zakresu czynności, w szczególności:

 

  1. Usługi gospodarcze:

a)      pomoc w czynnościach dnia codziennego, w miarę potrzeby: pomoc przy myciu, kąpaniu, w ubieraniu się, jedzeniu,

b)      zakup i dostarczanie artykułów spożywczych, leków i innych niezbędnych w gospodarstwie domowym,

c)      przyrządzanie lub dostarczanie gotowych posiłków,

d)      przygotowywanie posiłków lub produktów na część dnia, w której osoba zainteresowana pozostaje sama oraz właściwe ich przygotowanie do przechowywania,

e)      utrzymywanie porządku w pomieszczeniach użytkowanych lub zajmowanych przez osobę zainteresowaną, wynoszenie śmieci,

f)       utrzymywanie w czystości bielizny pościelowej, ręczników i ubrań osoby zainteresowanej,

g)      pomoc w zakupie odzieży i obuwia,

h)      palenie w piecu, przynoszenie węgla, drewna, wynoszenie popiołu,

i)       zapewnienie w miarę możliwości kontaktów z otoczeniem,

j)       pomoc osobie zainteresowanej w kontakcie z urzędami, instytucjami, zakładami opieki zdrowotnej itp.

 

2. Usługi pielęgnacyjne:

a)      wykonywanie niezbędnych czynności związanych z utrzymaniem czystości osoby w zależności od indywidualnych potrzeb,

b)       pielęgnacja, w szczególności w czasie choroby i rehabilitacji, zalecana przez lekarza,

c)      pomoc w kontakcie z lekarzem, zamawianie wizyt domowych, pomoc w rejestracji wizyt w poradni, w sytuacjach tego wymagających.

 3. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji potwierdzającej wykonaną usługę.


 4. Bieżąca współpraca z pracownikami socjalnymi w zakresie wymiany informacji na temat środowisk objętych lub wymagających objęcia poszczególnymi rodzajami usług opiekuńczych.


 5. Sprzątanie pomieszczeń Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złoczewie.

 

3)  Warunki pracy na danym stanowisku: praca u świadczeniobiorców z terenu Gminy Złoczew oraz siedzibie OPS.

 

4)  Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:

 

1)      wykształcenie średnie,

2)      oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

3)      posiadanie samochodu i prawa jazdy kat. B,

4)      stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku,

5)      posiadanie obywatelstwa polskiego,

6)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

7)      uczciwość,

8)      umiejętność organizowania pracy w domu świadczeniobiorcy,

9)      samodzielność i umiejętność pracy w zespole,

10)  umiejętność skutecznego komunikowania się.

 

5) Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

 

a)   dyplom ukończenia szkoły bądź w trakcie nauki na jednym z poniższych kierunków:

-      opiekuna domowego,

-      opiekuna środowiskowego,

-      opiekuna medycznego,

-      asystenta osoby niepełnosprawnej,

 

lub ukończony kurs potwierdzający posiadanie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu Opiekuna w Ośrodku Pomocy Społecznej.

 

b)  doświadczenie w pracy z osobami starszymi, chorymi, niepełnosprawnymi, wymagającymi opieki.

 

6)  Wymagane dokumenty:

 

-  list motywacyjny,

-  życiorys - CV,

-  kwestionariusz osobowy,

-  kserokopie świadectw pracy,

-  kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

- oświadczenie kandydata   dot. braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na

w/w stanowisku,

-    oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),

-    oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

-  inne dokumenty potwierdzające zdobytą wiedzę, umiejętności i kwalifikacje,

-     zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb związanych z rozpatrzeniem wniosku o zatrudnienie.

 

Na żądanie komisji rekrutacyjnej kandydaci są zobowiązani dostarczyć oryginały w/w dokumentów.

 

7) Informacje dodatkowe:

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach osobiście w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej pokój nr 3 lub przesłać pocztą na adres Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Burzenińska 8, 98-270 Złoczew w terminie do 17.12.2018 roku, do godz. 15.00. W razie złożenia dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę wpływu dokumentów do Ośrodka Pomocy Społecznej w Złoczewie. Koperty należy opatrzyć informacją „Nabór na stanowisko: OPIEKUN/SPRZĄTACZKA w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złoczewie”.

 

Nabór przeprowadza się w dwóch etapach:

 

I.W pierwszym etapie Komisja dokonuje analizy dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym oraz ustala listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu naboru.

II.W drugim etapie Komisja dokonuje oceny merytorycznej kandydata prowadzonej w formie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Po przeprowadzeniu wstępnej selekcji kandydatów komisja rekrutacyjna przygotowuje:

 

a)     listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze

b)     listę kandydatów, którzy nie spełnili wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze.

Nie umieszczenie na liście, o której mowa w lit. a) jest jednoznaczne z nie dopuszczeniem kandydata do dalszego etapu konkursu.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci którzy spełnili wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie.

 

Informacje o wynikach naboru publikowane będą przez okres 3 miesięcy na tablicy ogłoszeń Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złoczewie.

 

 

Kierownik

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 w Złoczewie

          Małgorzata Łukomska


Złoczew, dnia 05.12.2018 r.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 grudnia 2018 14:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 332
05 grudnia 2018 14:09 (Radosław Radwański) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 grudnia 2018 14:08 (Radosław Radwański) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 grudnia 2018 14:06 (Radosław Radwański) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)