Uchwały Rady 2008 - 2010 - archiwum

UCHWAŁA NR XVII/107/2008 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCZEWIE z dnia 08 lutego 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/95/07 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Złoczew

UCHWAŁA NR XVII/107/2008
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCZEWIE
z dnia 08 lutego 2008 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/95/07 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Złoczew.

Na podstawie art.30 ust.6 i 6a, art.54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.674, zm. Dz. U. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, Dz. U. z 2007 r. Nr 17 poz. 95 Nr 80 poz. 542, Nr 102 poz. 689, Nr 158 poz. 1103, Nr 176 poz. 1238, Nr 191 poz. 1369) oraz art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,poz.1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102,poz.1055, Nr 116,poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz.327 i Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) Rada Miejska w Złoczewie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/95/07 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Złoczew wprowadza się następujące zmiany:
1.W załączniku Nr 1 do Uchwały:
1) w § 10 ust. 2 uchyla się pkt 4;
2) w § 16 ust. 2 uchyla się pkt 1;
3) uchyla się § 17.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złoczewa.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Złoczewie
Jerzy Wieczorek

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 lutego 2008 13:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1273
15 lutego 2008 13:33 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu