Uchwały Rady 2008 - 2010 - archiwum

UCHWAŁA NR XVII / 104 / 08 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCZEWIE z dnia 8 lutego 2008 roku w sprawie przyjęcia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

UCHWAŁA NR XVII / 104 / 08
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCZEWIE
z dnia 8 lutego 2008 roku
w sprawie przyjęcia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.); art.4¹ ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz.473 z późn. zm.) oraz art. 10 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz.1485 z późn. zm.) Rada Miejska w Złoczewie uchwala, co następuje :
§ 1. Przyjmuje się Miejsko – Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złoczewa.
§ 3. Sprawozdanie z realizacji niniejszej uchwały Burmistrz złoży Radzie Miejskiej w Złoczewie do dnia 31 marca 2009 roku.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Złoczewie i wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady
Miejskiej w Złoczewie

Jerzy WieczorekZałączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 lutego 2008 13:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1198
15 lutego 2008 13:39 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu
15 lutego 2008 13:38 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu
15 lutego 2008 13:38 (Administrator) - Zmieniono nazwę dokumentu