Uchwały Rady 2008 - 2010 - archiwum

UCHWAŁA NR XVII / 106 / 08 RADY MIEJKSIEJ W ZŁOCZEWIE z dnia 8 lutego 2008 roku w sprawie diet dla sołtysów wsi i przewodniczących samorządu Miasta i Gminy Złoczew.

UCHWAŁA NR XVII / 106 / 08
RADY MIEJKSIEJ W ZŁOCZEWIE
z dnia 8 lutego 2008 roku

w sprawie diet dla sołtysów wsi i przewodniczących samorządu Miasta i Gminy Złoczew.

Na podstawie art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Złoczewie uchwala, co następuje:
§ 1. Dla sołtysów wsi sołeckich i przewodniczącego samorządu mieszkańców w mieście i gminie Złoczew za wypełnienie obowiązków przypisanych im do wykonania postanowieniami statutów poszczególnych sołectw i samorządu oraz za uczestnictwo w sesjach Rady Miejskiej oraz naradach sołtysów i przewodniczącego zarządu organizowanych przez organy Gminy ustala się zryczałtowaną dietę miesięczną w wysokości 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych).
§ 2. Wypłata zryczałtowanych diet realizowana będzie do piątego dnia następnego miesiąca.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złoczewa.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Złoczewie i wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Miejskiej w Złoczewie

Jerzy Wieczorek

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 lutego 2008 13:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1778
15 lutego 2008 13:30 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu