Komunikaty - archiwum

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW

Burmistrz Miasta Złoczew stosownie do art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. nr 6, poz. 41) zawiadamia, że z dniem 03.06.2004 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wniosku złożonego przez Gminę Złoczew o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na modernizację i rozbudowę miejskiej mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Złoczewie na działce nr ewid. 95.
W terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można zapoznać się ze złożonym wnioskiem w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złoczewie w godzinach urzędowania, oraz złożyć uwagi i zastrzeżenia.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 2643
05 marca 2008 00:36 (Radosław Radwański) - Utworzenie dokumentu