Wybory Prezedenta RP (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o dopisaniu do spisu wyborców

Wyborcy, którzy opuścili szpital, zakład pomocy społecznej, zakład karny lub areszt śledczy po dniu 10 maja oraz wyborcy, którzy w związku z pobytem w/w placówkach zostali wykreśleni ze spisu wyborców, będą mogli zostać do spisu dopisani po udokumentowaniu opuszczenia danej jednostki przed dniem ponownego głosowania. ...

informacja o udostępnieniu spisu

K o m u n i k a t Urząd Miejski w Złoczewie informuje, że do 4 maja 2015 roku każdy wyborca może sprawdzić, czy został ujęty w spisie wyborców, sporządzonym w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na 10 maja br. Udostępnienie spisu do wglądu następuje na pisemny wniosek wyborcy złożony w poko

Głosowanie przez pełnomocnika

Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2010r. Nr 214, poz. 1407 z późn. zmianami) oraz wyborca,...

Informacja o miejscach przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania obwieszczeń i plakatów wyborczych

Działając w trybie art.114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy informuję, że miejscami zwyczajowo przeznaczonymi do bezpłatnego zamieszczania obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych są słupy ogłoszeniowe zlokalizowane przy skrzyżowaniach ulic: Szerokiej i Kilińskiego, Szerokiej i Sieradzkiej oraz Kościelnej...

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Złoczew granice obwodu głosowania

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Złoczew z dnia 10 kwietnia 2015 r. Na podstawie art. 16 § 1 usta