Zagospodarowanie przestrzenne

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEWA dot.: budowy sieci wodociągowej w rejonie ulicy Cegielnianej w Złoczewie.

         Złoczew, dnia 02.12.2019 r.


Znak:  RK.PP.6733.12.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEWA

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 02.12.2019 r. została wydana decyzja Nr 13/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego budowy sieci wodociągowej w rejonie ulicy Cegielnianej w Złoczewie, przewidzianej do realizacji na działkach nr ewidencyjny: 74/1 i 169 (obręb geodezyjny 13 m. Złoczew).

W związku z powyższym na podstawie art. 10 kpa w ciągu 14 dni od dnia podania wiadomości do publicznej informacji można zapoznać się z aktami sprawy. Dokumentacja dotycząca w/w decyzji znajduje się w siedzibie Urzędu Miejskiego           w Złoczewie, ul. Szkolna  16, 98-270 Złoczew,  pokój nr 13.

 

Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia umieszczenia go na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.bip.zloczew.pl

 

 

 

 

                              Z up. Burmistrza

      Sekretarz

                                                                             /-/ Anita Szremska

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 grudnia 2019 13:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 42
02 grudnia 2019 13:33 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)