Zagospodarowanie przestrzenne

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW dot.: przebudowy placu w obrębie ulic: Przechodniej, Jana Kilińskiego, Opłotki i Starowieluńskiej.

 

         Złoczew, dnia 02.12.2019 r.

Znak:  RK.PP.6733.14.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 02.12.2019 r. została wydana decyzja Nr 12/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego przebudowy placu w obrębie ulic: Przechodniej, Jana Kilińskiego, Opłotki i Starowieluńskiej, przewidzianej do realizacji na działkach nr ewidencyjny: 232/5, 231/12, 232/6, 232/7, 232/8, 231/14, 231/13, 175/5, 231/11, 175/1, 175/4, 231/9, 231/6, 231/5, 175/3, 175/2, 231/1, 231/2, 231/3, 231/4, 201/5, 201/4, 201/3, 201/2, 231/8, 232/4, 200/2, 231/10, 231/7 i 201/1 (obręb geodezyjny 1 m. Złoczew).

W związku z powyższym na podstawie art. 10 kpa w ciągu 14 dni od dnia podania wiadomości do publicznej informacji można zapoznać się z aktami sprawy. Dokumentacja dotycząca w/w decyzji znajduje się w siedzibie Urzędu Miejskiego           w Złoczewie, ul. Szkolna  16, 98-270 Złoczew,  pokój nr 13.

 

Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia umieszczenia go na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.bip.zloczew.pl

 

 

 

 

                              Z up. Burmistrza

      Sekretarz

                                                                             /-/ Anita Szremska

                                                                                                               

 kontaktu: Marcin Machała, tel: 43 820-22-70

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 grudnia 2019 11:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 53
02 grudnia 2019 11:58 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)