Zagospodarowanie przestrzenne

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEWA dot.: budowy sieci wodociągowej w ulicy Akacjowej.

 

         Złoczew, dnia 06.12.2019 r.

 

 

Znak:  RK.PP.6733.15.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEWA

 

 

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu                           i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 06.12.2019 r. została wydana decyzja Nr 15/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego budowy sieci wodociągowej w ulicy Akacjowej od działki nr 19/1 do działki nr 21/3 w Złoczewie, przewidzianej do realizacji na działkach nr ewidencyjny: 23/4 i 23/6,  obręb geodezyjny 7 miasta Złoczew (położonych poza obszarem objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego).

W związku z powyższym na podstawie art. 10 kpa w ciągu 14 dni od dnia podania wiadomości do publicznej informacji można zapoznać się z aktami sprawy. Dokumentacja dotycząca w/w decyzji znajduje się w siedzibie Urzędu Miejskiego           w Złoczewie, ul. Szkolna  16, 98-270 Złoczew,  pokój nr 13.

 

Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia umieszczenia go na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.bip.zloczew.pl

 

 

 

 

                              Z up. Burmistrza

      Sekretarz

                                                                             /-/ Anita Szremska

                                                                                                               

 

 

 

 

                                                  

 

 

 

 

Osoba do kontaktu: Marcin Machała, tel: 43 820-22-70

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 grudnia 2019 13:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 93
06 grudnia 2019 13:03 (Radosław Radwański) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 grudnia 2019 13:03 (Radosław Radwański) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 grudnia 2019 13:03 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)