Zagospodarowanie przestrzenne

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW dot. stacji bazowej telefonii komórkowej wg projektu SIR4415D wraz z instalacjami elektrycznymi, na działce oznaczonej nr ewid. 21/1, położonej w obrębie miejscowości Miklesz, gm. Złoczew.

         Złoczew, dnia 28. 01. 2015 r.

 

Znak: RK.6730.10.2015

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW

 

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (   Dz. U. z 2012 r., poz.647 z późn. zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity (Dz. U. z 2013r., poz. 267) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 28 stycznia 2015 r. Pana Pawła Roszkowskiego działającego z upoważnienia firmy P4 Sp. z o.o.,  ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego budowy  stacji bazowej telefonii komórkowej wg projektu SIR4415D wraz z instalacjami elektrycznymi,  na działce oznaczonej nr ewid. 21/1, położonej w obrębie miejscowości Miklesz, gm. Złoczew.

 

Dokumentacja dotycząca w/w wniosku znajduje się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złoczewie, ul. Szkolna  16, 98-270 Złoczew,  pokój nr 109.

Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia umieszczenia go na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złoczewie.

 

Data umieszczenia na tablicy ogłoszeń:  29. 01. 2015 r

 

 

 

                                                                                                          BURMISTRZ

 

                                                                                                   Jadwiga  Sobańska

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 stycznia 2015 13:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 687
29 stycznia 2015 13:00 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)