Zagospodarowanie przestrzenne

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złoczew w rejonie ulicy Opłotki

BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW

w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta

Złoczew w rejonie ulicy Opłotki

 

                        Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.z 2012 r, poz. 647) , art. 54 ust.2,3 ustawy z dnia 03.10.2008 o udostępnianiu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235ze zm.)  oraz uchwały Rady Miejskiej w Złoczewie Nr XLIII/287/14 z dnia 18 lipca 2014 roku, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w mieście Złoczew w rejonie ulicy Opłotki, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 29 stycznia 2015r. do dnia 25 lutego 2015r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złoczewie, ul. Szkolna 16, pok. 109 I piętro, w godzinach urzędowania.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25 lutego 2015r. w  Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Złoczewie, ul. Szkolna 16, o godz. 11:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uwagi do projektu zmiany  w/w planu może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte. Uwagi mogą być wnoszone:

- w formie pisemnej, złożone w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Złoczewie lub drogą pocztową na adres – Urząd Miejski w Złoczewie, ul. Szkolna 16, 98-270 Złoczew,

- ustnie do protokołu,

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej, (e-mail: zamowienia@zloczew.p),

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 marca 2015r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag będzie Burmistrz Miasta Złoczew.

                                  

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 stycznia 2015 14:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Marta Sufleta
Ilość wyświetleń: 617
21 stycznia 2015 14:05 (Katarzyna Marta Sufleta) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)