Zagospodarowanie przestrzenne

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW

         Złoczew, dnia  07. 08. 2013  r.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW

 Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012. poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 267.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 06.08. 2013 r. Pana Tomasza Skibińskiego, reprezentującego Firmę ENVIROTECH – sp. z o.o. ul. Jana Kochanowskiego 7, 60-845 Poznań, działającego na podstawie upoważnienia udzielonego przez Gminę Złoczew, z/s ul. Szkolna  16, 98-270 Złoczew, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczącego budowy sieci ciepłowniczej, przebudowy istniejących odcinków sieci ciepłowniczej, budowy nowych węzłów ciepłowniczych w obiektach nowo przyłączanych do sieci, zlokalizowanej  na działkach nr ewidencyjny 288, 287/1, 287/3, 287/4, 285/6, 289/1, 289/2, 292/25, 290, 291/1, 282/1, 281/3, 274/3, 281/4, 273, 274/1, 275/5, 276/50, 276/51, 276/2, 276/41, 488/20, 488/2, 488/19, 279/2, 279/4, 275/14, 275/3, 271, 270, 269/5, 269/1, 269/3, 269/4, 265, 263/16, 263/17, 260, 286, 292/26 (obręb geodezyjny 1 m. Złoczew), położonych w Złoczewie w rejonie ul. ul. Kilińskiego, Szkolnej, Parkowej i Wodnej.

Dokumentacja dotycząca w/w wniosku znajduje się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złoczewie, ul. Szkolna 16, 98-270 Złoczew,  pokój nr  109.

Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia umieszczenia go na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złoczewie  oraz na stronie internetowej www.bip.zloczew.pl.

 Data umieszczenia na tablicy ogłoszeń  w dniu 07. 08. 2013 r.

 

                Z up. Burmistrza

 

      Czesław Pędzik

   Zastępca Burmistrza

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 sierpnia 2013 14:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Marta Sufleta
Ilość wyświetleń: 803
07 sierpnia 2013 14:32 (Katarzyna Marta Sufleta) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)