Przetargi

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY ZŁOCZEW

Złoczew, dnia 12 czerwca 2019r.

 

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY ZŁOCZEW

Burmistrz Miasta Złoczewa ogłosił:

  1. I.      Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 15/6 o pow. 0,2320ha położonej w obrębie ewid. 0007 Złoczew-miasto, gm. Złoczew.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość niezabudowana o numerze ewidencyjnym 15/6
 o pow. 0,2320ha położona w Złoczewie przy ul. Akacjowej  będąca własnością Gminy Złoczew,
na podstawie decyzji komunalizacyjnej Wojewody Sieradzkiego Nr G.VII.7242/42-11/91
z dnia 30 września 1991r.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych
w mieście Złoczew przy ul. Cmentarnej  (Uchwała Nr XXIII/144/12 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 19 września 2012r.) działka ewidencyjna o numerze 15/6 znajduje się na terenie o symbolu
MN/U – tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniowo-usługową.

CENA WYWOŁAWCZA NETTO NIERUCHOMOŚCI WYNOSI – 36 000,00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych) + podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ DNIA 16 LIPCA 2019 ROKU O GODZ. 10.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Złoczewie, ul. Szkolna 16 (sala konferencyjna, pok. 114)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przez uczestników przetargu wadium.                     

Wadium w wysokości  5% ceny wywoławczej tj. 1 800 zł (słownie: tysiąc osiemset złotych) należy wnieść najpóźniej 5 dni przed przetargiem tj. do dnia 11 lipca 2019 r. włącznie, na konto Urzędu Miejskiego w  Złoczewie: Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie, Oddział Złoczew 52 9256 0004 0040 0002 2000 0080. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto urzędu.

Wadium może też być wnoszone w obligacjach państwowych, papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu giełdowego, listach gwarancyjnych lub wekslach. Wadium wnoszone
w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego  przystępujący do przetargu zobowiązani są złożyć w Urzędzie Miejskim w Złoczewie, ul. Szkolna 16, najpóźniej do dnia 11 lipca 2019r. do godziny 1500.

Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań.

1.            Przed przystąpieniem do przetargu zainteresowany nabyciem nieruchomości winien zapoznać się w terenie ze stanem jej zagospodarowania. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

2. Osoby uczestniczące w przetargu muszą przedłożyć komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości, a osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną lub fizyczną dodatkowo zobowiązane są okazać się kompletem dokumentów do jej reprezentowania. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy aktu notarialnego). Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa współmałżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

3.            Wadium wniesione   przez uczestników przetargu podlega zwrotowi w terminie 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.

4.            Osoba wygrywająca przetarg, po podpisaniu protokołu z przetargu, wpłaca ustaloną kwotę pomniejszoną  o wadium,  nie później niż na 3 dni przed dniem  zawarcia umowy przenoszącej własność, której termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

5.            Za termin płatności uważa się datę wpłynięcia środków na konto Gminy.

6.            Koszty notarialne oraz ujawnienie nabywcy w księdze wieczystej ponosi nabywca.

7.            Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Złoczew, gdy nabywca nie przystąpi do podpisania aktu notarialnego.

8.            Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu  na warunkach określonych w Ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1061 z późn. zm.). Nabycie gruntu przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisu w/w ustawy. Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie gruntu będącego przedmiotem przetargu wymaga zezwolenia. 

 

Bliższych informacji udziela się w Urzędzie Miejskim w Złoczewie ul. Szkolna 16, 98-270 Złoczew, 
pok. 108 lub telefonicznie tel. 43 820 22 70

Burmistrz Miasta Złoczewa zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu.

Ogłoszenie znajduje się na tablicach ogłoszeniowych Urzędu Miejskiego w Złoczewie, stronie internetowej  www.zloczew.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.zloczew.pl                  

 

Burmistrz Miasta Złoczewa

 

Dominik Drzazga

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 czerwca 2019 17:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 222
12 czerwca 2019 17:52 (Radosław Radwański) - Dodanie zdjęcia [mapkaramkanastrone.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 czerwca 2019 17:52 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)