Przetargi

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „dostawę fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim”.

 

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Zp.271.2.2018. Nazwa zadania:Dostawa fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim.

Na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579), Gmina Złoczew informuje, co następuje:

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:            

249 000,00 zł.

 

Zamówienie będzie zrealizowane do dnia 26.11.2018 r.

Okres gwarancji – co najmniej 24 miesiące.

W terminie do dnia 31.10.2018 r. do godziny 10:00, złożono następującą ofertę:

 

Oferta Nr

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena

brutto

Okres gwarancji

Termin wykonania

 

Nr 1

 

 

 

 

 

Firma TRUCK EXPORT-IMPORT WYNAJEM SP.  Z O.O.

00-680 Warszawa                

ul. Żurawia 43/201

248 460,00 zł

24 miesiące

26. 11. 2018 r.

 

Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji przekazują Zamawiającemu "Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej". Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

                                                                                                          BURMISTRZ

                                                                                                    /Jadwiga  Sobańska-/

 

 

 

 

Numer sprawy: Zp.271.2.2018

 Złoczew, dnia 31.10.2018

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 października 2018 15:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Marta Sufleta
Ilość wyświetleń: 123
31 października 2018 15:40 Katarzyna Marta Sufleta - Dodanie zdjęcia [mapka_ramka_na_strone.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 października 2018 15:18 Katarzyna Marta Sufleta - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)