Przetargi

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji osoby kierującej pracami konserwatorskimi przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, w ramach projektu „Zagospodarowanie terenu i aranżacja zieleni w parku miejskim w Złoczewie, nr działki 274/3 w mieście Złoczew”

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji osoby kierującej pracami konserwatorskimi przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, w ramach projektu „Zagospodarowanie terenu i aranżacja zieleni w parku miejskim w Złoczewie, nr działki 274/3 w mieście Złoczew”

 

Burmistrz Miasta Złoczewa zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji osoby kierującej pracami konserwatorskimi przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, w ramach projektu „Zagospodarowanie terenu i aranżacja zieleni w parku miejskim w Złoczewie, nr działki 274/3 w mieście Złoczew

 

Rozeznanie cenowe  realizowane jest na podstawie art. 4 ust 8  ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zapytania jest pełnienie funkcji osoby kierującej pracami konserwatorskimi przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków podczas realizacji projektu obejmującego wykonanie nasadzeń na terenie Parku Przypałacowego w Złoczewie w części przed Pałacem.

Wyżej wymieniony projekt obejmuje czynności, które będą wykonywane  na działce wpisanej do rejestru zabytków, w związku z powyższym osoba powinna posiadać kwalifikacje, o których mowa  odpowiednio w art. 37b ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

 

Termin realizacji:  okres wykonania wszystkich nasadzeń wykazanych w projekcie na terenie Parku Przypałacowego w Złoczewie w części przed Pałacem

Miejsce realizacji:  działka nr 274/3 w Złoczewie przy ul. Szkolnej.

Termin płatności: 14 dni po dostarczeniu faktury VAT.


Oferta powinna zawierać:
1. Ofertę cenową

2. potwierdzone za zgodność z oryginałem skany dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji, o których mowa w art. 37b  ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  (t.j. Dz.U.2017.poz.2187).

Czas i miejsce złożenia oferty:

ofertę należy złożyć   w formie mailowej na adres : rolnictwo@zloczew.pl

do dnia 07. 11. 2018 r. do godz. 12.00

Mail powinien być opatrzony podpisem:  „Stanowisko osoby nadzorującej nasadzenia na terenie Parku Przypałacowego w Złoczewie”.

 Wybór oferty:

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o  kryterium najniższej ceny. Wybór oferty zostanie udokumentowany protokołem, do którego zostaną dołączone zebrane oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia trybu niniejszego zapytania bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

Burmistrz Miasta Złoczewa

 /Jadwiga Sobańska -/

 
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 października 2018 12:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Marta Sufleta
Ilość wyświetleń: 192
31 października 2018 13:43 Katarzyna Marta Sufleta - Dodanie zdjęcia [mapka_ramka_na_strone.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 października 2018 13:43 Katarzyna Marta Sufleta - Usunięcie zdjęcia [dobra_energia_logo270_na_180__nowa_strona.jpg] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 października 2018 12:46 Katarzyna Marta Sufleta - Dodanie zdjęcia [dobra_energia_logo270_na_180__nowa_strona.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)