Przetargi

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę węgla opałowego dla podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złoczewie.

Miejsko-Gminny Ośrodek

Pomocy Społecznej w Złoczewie

ul.Burzenińska 8, 98-270 Złoczew

tel/fax (43) 820-24-56

Złoczew, dnia 21.09.2017r.

MGOPS.PS.271.2.2017

 

Zapytanie ofertowe

na zakup i dostawę węgla opałowego dla podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złoczewie.

 

Zamawiający:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złoczewie

ul. Burzenińska 8, 98-270 Złoczew

tel/fax (43) 820-24-56

email: mgopszloczew@gazeta.pl

 

Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie nie podlega przepisom z ustawy z dn. 29.08.2004r. Prawo zamówień publicznych z uwagi na treść art. 4 pkt 8 (tj. Dz.U z 2017r. poz. 1579) ze względu na wartość zamówienia szacowaną poniżej  30 000 Euro

 

Opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 14 ton węgla kamiennego typu orzech dla odbiorców indywidualnych, osób i rodzin- klientów Zamawiającego, zamieszkałych na terenie Gminy Złoczew.

Na mocy art. 31a ust.1 pkt. 3 Ustawy z dnia 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2011r. Nr 108, poz. 626 z późn.zm) wyroby węglowe zużywane przez gospodarstwa domowe oraz jednostki organizacyjne pomocy społecznej o których mowa w art. 6 pkt. 5 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej (Dz.U z 2016r. poz. 930 z późn.zm) podlegają zwolnieniu od podatku akcyzowego.

W zależności od wydanych decyzji administracyjnych, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu i dostawy węgla w ilości mniejszej niż określona w opisie przedmiotu zamówienia.

W celu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca powinien zaopatrzyć się w niezbędne narzędzia i urządzenia oraz środki transportowe.

Oferowany węgiel powinien spełniać następujące parametry:

- wartość opałowa: nie mniej niż 27 000kJ/kg

- zawartość popiołu: do 8%

- zawartość siarki: do 0,7%

- uziarnienie: 25-80 mm

Zamawiający przewiduje dostawy w ilości średnio 0,5 tony dla klienta. Zamawiający zastrzega sobie możliwość jednorazowych dostaw węgla do klienta w przedziale  od 0,5 do 1 tony.

 

2.Sposób realizacji:

a) Wykonawca pisemnie otrzymuje od osoby odpowiedzialnej z ramienia Zamawiającego listę klientów Ośrodka z oznaczeniem świadczeniobiorców (imię i nazwisko, adres) oraz ilości zamawianego węgla dla każdego z nich.

b) Klient Ośrodka telefonicznie kontaktuje się z Wykonawcą i sam umawia się na konkretny termin dostawy. W przypadku fizycznego braku telefonu klient kontaktuje się z wykonawcą przez pracownika socjalnego.

c) dostawa powinna być zrealizowana w terminie do 3 dni od daty otrzymania listy z Ośrodka, w wyjątkowych przypadkach do 7 dni od daty otrzymania listy.

d) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia węgla pod adres wskazany na liście oraz zsypania go w miejsce wskazane przez klienta Ośrodka.

e) Wykonawca musi uzyskać od odbiorcy węgla pokwitowanie odbioru węgla postaci własnoręcznego podpisu na dokumencie dostawy.

f) W przypadku nieobecności klienta Ośrodka w miejscu zamieszkania, Wykonawca po dwukrotnej nieudanej próbie dostarczenia węgla zobowiązany jest poinformować na piśmie Zamawiającego. Szczegółowy harmonogram dostaw będzie ustalany na bieżąco.

 

3.Termin realizacji zamówienia: od 5 października 2017 roku  do 31 grudnia 2017 roku.

 

4.Istotne warunki zamówienia:

a) miejsce dostawy- klienci Ośrodka zamieszkali na terenie Gminy Złoczew,

b) sposób płatności- przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez wykonawcę,

c) wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do podpisania umowy z Zamawiającym.

 

5.Opis sposobu przygotowania oferty:

a) oferta musi zawierać wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy ,, Formularz oferty” stanowiący załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego oraz dokumenty wymienione w pkt. 6 Zapytania ofertowego.

b) musi być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim,

c) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

6. Kryterium oceny ofert- najniższa cena. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży ofertę z najniższą ceną.

Cena oferty brutto - w cenę oferty należy wliczyć koszt opału, transport, jego załadunek i rozładunek w miejscu wskazanym przez klienta Ośrodka oraz wszelkie koszty i opłaty konieczne do wykonania przedmiotu umowy.

Punkty będą przyznawane według wzoru:

     

                 Cena najniższa

C =      ---------------------------       x 100 x 100%

                  Cena badana

 

 

7.Wykaz dokumentów jakie powinien złożyć Wykonawca wraz z ofertą:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub CEIDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) aktualny certyfikat oferowanego węgla potwierdzający spełnienie określonych w Zapytaniu ofertowym parametrów opału,

c) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w przypadku gdy osoba reprezentująca wykonawcę nie jest wskazana we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.

 

8. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć osobiście lub pocztą na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złoczewie, ul. Burzenińska 8, 98-270 Złoczew do dnia 03.10.2017r.  do godz. 10.00 (decyduje data wpływu oferty).

 

9. Informację dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferenta złożonej najkorzystniejszej oferty.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złoczewie, ul. Burzenińska 8, 98-270 Złoczew, tel. (43) 820-24-56.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego przeprowadzenia bez podania przyczyny.

 

 

Kierownik

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złoczewie

Małgorzata Łukomska

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 września 2017 13:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Marta Sufleta
Ilość wyświetleń: 510
21 września 2017 13:45 (Katarzyna Marta Sufleta) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1_do_zapytania_ofertowego.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 września 2017 13:40 (Katarzyna Marta Sufleta) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)