Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Broszki, Czarna, Dąbrowa Miętka, Oleśnica, Gronówek, Złoczew, ulice Cmentarna, Wyzwolenia, Spółdzielcza oraz studni głębinowych w miejscowościach Grójec Wielki i Stolec”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

( o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych)

 

Ogłoszenie opublikowano w BZP w dniu 05.10.2012 r.  pod. Nr  213199 - 2012                                  

 

Ogłoszenie dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Broszki, Czarna, Dąbrowa Miętka, Oleśnica, Gronówek, Złoczew, ulice Cmentarna, Wyzwolenia, Spółdzielcza oraz studni głębinowych w miejscowościach Grójec Wielki i Stolec

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa: Gmina Złoczew

Adres: ul. Szkolna 16, 98-270 Złoczew

Telefon:  43 8202270

Fax: 43 8202592

Adres e-mail: gmina@zloczew.pl

Internet: WWW. zloczew.pl

 

II. Określenie trybu zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust.8 Prawa zamówień publicznych.

 

III. Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie siwz

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia umieszczona została na stronie internetowej: WWW.bip.zloczew.pl

Na wniosek Wykonawcy, SIWZ zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie Zamawiającego, Nazwa: Gmina Złoczew, Adres: ul. Szeroka 17, 98-270 Złoczew, pokój Nr. 10, w godzinach od 9:00 do 16:00 w dniach tygodnia - od poniedziałku do piątku, bądź za zaliczeniem pocztowym.

 

IV. Określenie przedmiotu zamówienia

1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Broszki, Czarna, Dąbrowa Miętka, Oleśnica, Gronówek, Złoczew, ulice Cmentarna, Wyzwolenia, Spółdzielcza oraz studni głębinowych w miejscowościach Grójec Wielki i Stolec”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik do SIWZ

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest także do opracowania, utrzymania na własny koszt oznakowania tymczasowego robót przez cały okres realizacji, a także jego demontażu po robotach, wykonania niezbędnych badań i pomiarów, uporządkowania terenu oraz wszelkich innych prac nie objętych dokumentacją projektową, a koniecznych do wykonania ze względu na sztukę budowlaną, inwentaryzacji powykonawczej - wartość tych robót zawarta jest w cenie oferty.

2. Rodzaj zamówienia: Robota budowlana.

 

Wspólny Słownik Zamówień:  

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków.

45255110-3 Roboty budowlane w zakresie studni.

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

 

V. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

VI. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:  30 dni od dnia podpisania umowy

 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), spełniają warunki i wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia.

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej 1 roboty polegające na budowie sieci wodociągowej o wartości netto nie mniejszej niż 50.000,00 zł. 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

2

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje:

co najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu  zamówienia jako Kierownik Budowy – z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności  sieci sanitarne.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

3

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Na potwierdzenie spełniania warunku Wykonawca musi przedstawić opłaconą polisę,
a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający,

że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej
50.000,00 zł.

 Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w pkt 6.4.

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców na podstawie przepisów art. 24 ust.1 pkt 1-9 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), należy przedłożyć:

Lp.

Wymagany dokument

1

Oświadczenie o spełnianiu warunków

Oświadczenie o spełnianiu warunków

2

Oświadczenie, że osoby posiadają wymagane uprawnienia

Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

3

Opłacona polisa

Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający,
że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), należy przedłożyć:

Lp.

Wymagany dokument

1

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

2

Aktualny odpis lub oświadczenie

Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

3

Dokumenty dotyczące podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału
w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział
w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w niniejszej tabeli pkt 1 i 2

Dokumenty podmiotów zagranicznych:

Lp.

Wymagany dokument

1

Dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju,
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

2

Dokument potwierdzający, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie

 

 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju,
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Inne wymagane dokumenty:

Lp.

Wymagany dokument

1

Formularz ofertowy

Formularz ofertowy podpisany przez osobę (osoby) uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

2

Dowód wniesienia wadium

Kserokopię wadium  wniesionego w pieniądzu należy wpiąć do oferty. W przypadku wniesienia  wadium w formie gwarancji, kserokopię gwarancji  należy wpiąć do oferty a  oryginał należy  złożyć w Kasie Urzędu Miejskiego w Złoczewie.

3

Pełnomocnictwo

Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu,
z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo (jeśli dotyczy). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców
w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

4

Pełnomocnictwo

Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub notarialnie poświadczona kopia) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

 

Wskazane dokumenty mogą być doręczone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

 

VIII. Wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 4.000,00 PLN (słownie:  cztery tysiące złotych 00/100 PLN).

 

X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli;

a)     Oferta spełnia wymagania określone  w SIWZ,

b)     Z treści złożonych dokumentów wynika, że Wykonawca spełnia warunki formalne określone w SIWZ,

c)     Złożone oświadczenia, dokumenty, zaświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,

d)     Oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o n/w kryterium.

Nazwa kryterium

Waga

Cena

100

 

3. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

4.Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

5.Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru oferty najkorzystniejszej.

XI. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert.

1.Oferty należy składać do dnia 2012-10-19 do godz. 10:00. w siedzibie Zamawiającego.

Nazwa Zamawiającego: Gmina Złoczew

Adres Zamawiającego: ul. Szkolna 16, 98-270 Złoczew

Pokój – sekretariat I piętro

2. Oferty zostaną otwarte dnia 2012-10-19 o godz. 10:30, w siedzibie Zamawiającego.

Nazwa Zamawiającego: Gmina Złoczew

Adres Zamawiającego: ul. Szkolna 16, 98-270 Złoczew

 

XII. Termin związania ofertą.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

XIII. Umowa ramowa

Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów.

Nie dotyczy ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 

XV. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

Nie dotyczy zastosowania aukcji elektronicznej

XVI. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art.67 ust.1 pkt.6 i 7 lub art.134 ust.6 pkt.3 i 4, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o wartości nie większej niż 10% wartości zamówienia.

 

 

 

                                                                                 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 października 2012 10:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 1162
08 października 2012 10:20 (Radosław Radwański) - Dodanie załącznika [dokumentacja.zip] do dokumentu.
08 października 2012 10:14 (Radosław Radwański) - Usunięcie załącznika [dokumentacja.zip] z dokumentu.
08 października 2012 10:10 (Radosław Radwański) - Dodanie załącznika [dokumentacja.zip] do dokumentu.