Przetargi

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego”.

Złoczew, 27.09.2012 r.

Znak: Zp.271.11.2012

 

             

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW,

KTÓRZY POBRALI  SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego”.

 

Działając na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w dniu 26 i 27 września br. wpłynęły do Zamawiającego pytania od Wykonawców do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w związku z tym  udziela się następujących odpowiedzi:

 

Pytanie: Na stronie 39 SIWZ znajduje się zapis: „ZAŁOŻENIA DO WSZYSTKICH RODZAJÓW UBEZPIECZEŃ: W poszczególnych ryzykach ubezpieczeniowych opisanych poniżej całe mienie wymienione do ubezpieczenia w danym ryzyku jest objęte ochroną w zakresie wynikającym z SIWZ bez możliwości stosowania ograniczeń ochrony ubezpieczeniowej do poszczególnych składników mienia Zamawiającego”. Prosimy o potwierdzenie , iż powyższy zapis nie dotyczy ubezpieczenia NNW?

 

Odp. Potwierdzamy iż powyższy zapis nie dotyczy ubezpieczenia NNW.

 

Część I Zamówienia:

 

Klauzule obligatoryjne włączone do zakresu ubezpieczenia:

 

 1. Klauzula likwidacyjna dotycząca środków trwałych (klauzula nr 11) – prosimy o informacje czy możliwa jest modyfikacja SIWZ poprzez wykreślenie klauzuli z ochrony ubezpieczeniowej,

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie klauzuli.

 1. Klauzula rozszerzająca ochronę o konsekwencje opadów śniegu (klauzula nr 12) - prosimy o informacje czy możliwa jest modyfikacja SIWZ poprzez wykreślenie klauzuli z ochrony ubezpieczeniowej,

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie klauzuli.

 1. Klauzula ochrony mienia nie przygotowanego do pracy (klauzula nr 16) - prosimy o informacje czy możliwa jest modyfikacja SIWZ poprzez wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 10 % łącznej sumy ubezpieczenia.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu odpowiedzialności.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

 

 1. Prosimy o informacje czy Gmina lub jednostki organizacyjne zarządzają / administrują / posiadają wysypiska śmieci lub składowiska odpadów. Jeżeli tak to prosimy o informacje czy możliwa jest modyfikacja SIWZ poprzez wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 50.000 zł.

Odp. Zamawiający nie zarządza / administruje / posiada wysypiska śmieci lub składowiska     odpadów.

 1. Prosimy o informacje czy zakresem odpowiedzialności ma być objęta działalność polegająca na przetwarzaniu śmieci bądź ich segregowaniu lub utylizacji. Jeżeli tak to prosimy o informacje czy możliwa jest modyfikacja SIWZ poprzez wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 50.000zł.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu.

 

 1. Rozszerzenie odpowiedzialności o szkody wyrządzone w środowisku naturalnym (…) – prosimy o informacje czy możliwa jest modyfikacja SIWZ poprzez wprowadzenie udziału własnego na poziomie 5 % w każdej szkodzie,

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie udziału własnego.

 1. Rozszerzenie odpowiedzialności o szkody wyrządzone przez drużyny OSP w związku z wykonywaniem zadań statutowych (…) – prosimy o informacje czy możliwa jest modyfikacja SIWZ poprzez wprowadzenie udziału własnego na poziomie 5 % w każdej szkodzie,

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie udziału własnego

 1. Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody w związku z administrowaniem i utrzymaniem sieci dróg, ulic i chodników (…) - prosimy o informacje czy możliwa jest modyfikacja SIWZ poprzez wprowadzenie udziału własnego na poziomie 5 % w każdej szkodzie,

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie udziału własnego

 

 

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń  losowych

 1. 1.    Prosimy o wyłączenie dróg z ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.
  Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie dróg z ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.

 

 1. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie mają być pustostany, budynki przeznaczone do rozbiórki, namioty, kioski, budki, nie związane trwale z podłożem obiekty, oraz mienie będące w trakcie budowy, instalacji lub montażu,

Odp. Przedmiotem ubezpieczenia nie są pustostany, budynki przeznaczone do rozbiórki, namioty, kioski, budki, nie związane trwale z podłożem obiekty, oraz mienie będące w trakcie budowy, instalacji lub montażu,

 1. Prosimy o informacje czy wszystkie budynki, budowle oraz lokale posiadają pozwolenie na użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Odp. Budynki posiadają pozwolenie na użytkowanie.

 

 1. Prosimy o informacje jakie remonty zostały przeprowadzone w budynkach starszych niż 50 lat, z uwzględnieniem stolarki okiennej i drzwiowej, pokrycia dachowego oraz instalacji gazowych i elektrycznych.

Odp. W budynkach starszych niż 50 lat przeprowadzono remonty polegające na zmianie pokrycia dachowego , wymianie stolarki okiennej i drzwiowej ,  instalacja elektryczna.

 

 1. Pokrycie dachów – prosimy o informacje czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki z dachem krytym strzechą (słoma, trzcina itp.) a także z dachem krytym drewnianymi gontami, płytami wiórowymi, łupkami, deszczułkami itp.
 2. Odp. Do  ubezpieczenia nie zgłoszono budynków z dachem krytym strzechą (słoma, trzcina itp.) a także z dachem krytym drewnianymi gontami, płytami wiórowymi, łupkami, deszczułkami itp.
 3. Prosimy o informacje czy od 1997 r. w zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiła powódź.

Odp.  Od 1997 r. w zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach nie wystąpiła powódź.

 

 1. Prosimy o informacje czy od 2010 r. w zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły podtopienia, zalania, cofnięcia wody ze studzienek wod.-kan.

Odp. Od 2010 r . w zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach nie wystąpiły podtopienia, zalania, cofnięcia wody ze studzienek wod.-kan.

 

9. Prosimy o informację, czy od roku 1995 wystąpiły na terenie gminy: powódź,  podtopienia wskutek opadów atmosferycznych, zalanie wskutek deszczu nawalnego bądź osunięcie się ziemi.

Odp. Od roku 1995 nie wystąpiły na terenie gminy: powódź,  podtopienia wskutek opadów atmosferycznych, zalanie wskutek deszczu nawalnego bądź osunięcie się ziemi.

10. W jakim stanie technicznym są budynki ZGKiM? Jaka jest konstrukcja tych budynków, materiał ścian, więźba dachowa, pokrycie dachu? Jakie remonty zostały wykonane w ciągu ostatnich 10 lat?

       Odp. Opis stanu technicznego budynków ZGKiM znajduje się w załączniku do SIWZ Nr4, tabela nr 1 str. 5 i 6.   W ostatnich 10 latach dokonano remontu dachu oraz wymieniono część stolarki okiennej i drzwiowej.

Część II Zamówienia

 1. Prosimy o wyjaśnienie, na czym polega specjalność pojazdów: Urząd Miejski poz. 1-14; Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej poz. 12.

Odp. UM – poz. 1-14 – pojazdy specjalne pożarnicze; ZGKiM – poz. 12 – pojazd specjalny pożarniczy.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 września 2012 12:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 1090
28 września 2012 13:26 (Radosław Radwański) - Dodanie załącznika [wykaz_budynkow__zal_nr_1.xls] do dokumentu.
28 września 2012 13:24 (Radosław Radwański) - Dodanie załącznika [wykaz_budynkow__zal_nr_1.xlsx] do dokumentu.
27 września 2012 12:47 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu.