Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU „Rewitalizacja Zespołu Pałacowo Parkowego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół amfiteatru i wykonaniem widowni – etap I, wykonanie widowni”

OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU

roboty budowlane

 

Ogłoszenie opublikowano w BZP w dniu 12.08.2011r. pod nr. 218751 - 2011

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  1.       1) Nazwa i Adres :  Gmina Złoczew, ul. Szeroka 17, 98-270 Złoczew, woj.     łódzkie,

                      telefon  (43)  8202460,  fax (43) 8202592,

                      Adres strony internetowej :   www.zloczew. pl

  1. 2) Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II:  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.        1)  OPIS

II.        1.1) NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ  ZAMAWIAJĄCEGO:

     „Rewitalizacja Zespołu Pałacowo Parkowego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół amfiteatru i wykonaniem widowni – etap I, wykonanie widowni”.

     II.        1.2) Rodzaj zamówienia:    roboty budowlane

 

     II.        1.3) Określenie przedmiotu   oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest  wykonanie widowni w tym – wykonanie nasypu, ułożenie kostki brukowej grubości o grubości 6 cm, na powierzchni 148,36 m2 oraz montaż ławek z prefabrykatów żelbetowych, siedzenia z listew drewnianych (wymiary pobrać z natury) – w ilości 149 m.

Utwardzenie terenu - chodniki z kostki brukowej, szarej o grubości 6 cm, na powierzchni 145,90 m2.

Szczegółowy zakres prac zawiera dokumentacja projektowa (projekt budowlany), przedmiar .

 

  1. II.                   1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

       45212170-8 Rozrywkowe    obiekty budowlane

                      45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

 

II.        1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:  Nie.

 

II.         1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 

       do 20 listopada 2011.

 

SEKCJA III;  INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 

- Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 2000,00 zł. należy wnieść  przed składaniem ofert.

 

III.2) ZALICZKI

         Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

 

III.3)  WARUNKI UDZIAŁU

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy   spełniają warunki dotyczące:

     1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

      2) posiadania wiedzy i doświadczenia,

      3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do   wykonania zamówienia,

       4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 

2. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków zawartych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP.

1)  Posiadania wiedzy i  doświadczenia – Warunek zostanie uznany za spełniony gdy wykonawcy wykażą , iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonali co najmniej jedno zamówienie, którego przedmiotem była budowa widowni na  obiektach rekreacyjno-sportowych, z podaniem rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

2)     Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna dysponowanie przez Wykonawcę osobami odpowiednimi do wykonania zamówienia, posiadającymi uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.

 3)  Sytuacji ekonomicznej i finansowej – warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca udokumentuje posiadanie  ubezpieczenia od  działalności  cywilnej  w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

 

1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu , iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych

 

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych

1)     Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych,

2)     Aktualny odpis  z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

3)     Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

4)     Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

     5)   Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1)       jest niezgodna z ustawą,

2)       jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp,

3)       jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

4)      zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

5)      została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

6)      zawiera błędy w obliczeniu ceny,

7)      wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 ustawy PZP,

8)      jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

6.   Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/nie spełnia.

    III.4)  INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ  DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

  1. 1.      Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

1.1   Formularz ofertowy – zał. nr 1 do niniejszej SIWZ,

1.2    Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania zał. nr 2  do niniejszej SIWZ

1.3       Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia – zał. nr 3 do niniejszej SIWZ,

1.4       Wykaz robót budowlanych – zał. nr 4 do niniejszej SIWZ,

1.5       Projekt umowy, zał. Nr 5 do niniejszej SIWZ

1.6       Oświadczenie, że osoby, które będą pełnić funkcje kierowników budowy posiadają wymagane uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowalnej bez ograniczeń,

1.7       Dowód wniesienia wadium,

2.   W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust 1 Prawa zamówień publicznych wykonawca składa następujące dokumenty:

2.1    aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

2.2    aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

2.3    aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

3.   W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 2 do 3) ustawy Pzp, należy złożyć następujące dokumenty:

3.1 Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, tzn. w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert wykonali jedno zadanie inwestycyjne którego przedmiotem była budowa widowni na  obiektach rekreacyjno-sportowych.

3.2 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności,

4.   W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp, należy złożyć następujące dokumenty:

      Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

5.   Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

5.1 Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2.1, 2.2, 2.3 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a)   nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b)  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

c)   nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5.2 Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym pkt. 5 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w niniejszym pkt. 5.

6.   Postanowienia dotyczące składanych dokumentów: 

6.1 Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w pkt. 3 i 4 polega na zasobach innych podmiotów zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia poprzez złożenie razem z ofertą dokumentów wymienionych w pkt. od 2.1 do 2.3  dotyczących każdego z tych podmiotów, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia,

6.2 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt. 6.1 kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów winny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty.

6.3 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia musi spełniać co najmniej jeden.

Zgodnie z art. 26 ust. 2c „Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku”.

Wszystkie w/w dokumenty winny być przedstawione w formie oryginały lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (y) uprawnioną (e) do składania woli w imieniu Wykonawcy.

Upoważnienie osób podpisujących ofertę  do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to , że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej), to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie.

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

 

SEKCJA IV; PROCEDURA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Specyfikacje istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Urząd Miejski w Złoczewie ul. Szeroka 17, 98 – 270 Złoczew, pok. Nr 10.

 

 Strona internetowa:    www.zloczew.pl   

IV.3.2) Termin składania ofert:   06. 09. 2011 r. . godzina 1030, siedziba Zamawiającego, pokój nr 1 (sekretariat).

 

IV.3.3) Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.   Otwarcie ofert nastąpi w dniu  06. 09. 2011 r. o godz. 1100.

 

IV.3.4.) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/ programu ze środków Unii Europejskiej:  Zamówienie dofinansowane w ramach  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

 

 

 

                                                                                      Zatwierdzono w dniu 12.08. 2011r.

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 sierpnia 2011 15:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 1175
12 sierpnia 2011 15:39 (Radosław Radwański) - Dodanie załącznika [specyfikacja_na_budowe_widowni_w_2011_r.doc] do dokumentu.
12 sierpnia 2011 15:38 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu.