Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU "Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Złoczewie ul. Cmentarna, ul. Burzenińska, ul. Opłotki."

 

OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU

 

Ogłoszenie opublikowano w BZP w dniu  11. 02. 2011  pod nr  50875 - 2011

 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  1. 1) Nazwa i Adres :  Gmina Złoczew, ul. Szeroka 17, 98-270 Złoczew, woj. łódzkie,

                      telefon  (43)  8202460,  fax (43) 8202592,

                        Adres strony internetowej:  www.bip.zloczew.pl

  1. 2) Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II;  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

  1. 1)  OPIS

           1.1) NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ  ZAMAWIAJĄCEGO;

                   Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów  położonych  w  Złoczewie ul. Cmentarna, ul. Burzenińska, ul. Opłotki.

     II.        1.2) Rodzaj zamówienia: usługa

 

     II.        1.3) Określenie przedmiotu   oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie trzech projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla następujących obszarów:

  1. 1.      Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w mieście Złoczew w rejonie ulicy Spółdzielczej (ok. 10,0ha).
  2. 2.      Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w mieście Złoczew w rejonie ulicy Opłotki (ok.12,0 ha).
  3. 3.      Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w mieście Złoczew w rejonie ulic: Cmentarna, Działkowa i Akacjowa (ok.40,0 ha).

Każdy z w/w projektów planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego stanowi oddzielne opracowanie.

 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  71410000 – 5.

 

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:  Nie.

 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 

        12  miesięcy od terminu podpisania umowy

 

SEKCJA III;  INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 

- Informacja na temat wadium:  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

III.2)ZALICZKI

         Zamawiający nie przewiduje udzielenie  zaliczki na poczet wykonania zamówienia.

 

III 3)  WARUNKI  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU  ORAZ  OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH  WARUNKÓW

 

III 3.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności:

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

III.3.2. Wiedza i doświadczenie

Wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie przynajmniej 1 planu miejscowego sporządzonego z uwzględnieniem przepisów z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

III.3.3. Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykazanie dysponowania co najmniej 2 osobami z odpowiednimi uprawnieniami urbanistycznymi i wpisanymi na listę członków do właściwej Okręgowej Izby Urbanistów.

 

III.4. INFORMACJA O  OSWIADCZENIACH  I  DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZNIA NA PODSTAWIE Art. 24 ust. 1 USTAWY P.Z.P.

 

III.4.1. W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków , o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 

- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , z podaniem ich wartości , przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego , że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

- wykaz osób , które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia,  niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacja o podstawie dysponowania tymi osobami.

- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 

III.4.2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

1)     Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia

2)     aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

3)     aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

4)     aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

      Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/nie spełnia.

 

Wszystkie w/w dokumenty winny być przedstawione w formie oryginały lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (y) uprawnioną (e) do składania woli w imieniu Wykonawcy.

 

 

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

 

SEKCJA IV; PROCEDURA

 

IV. 1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Specyfikacje istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Urząd Miejski w Złoczewie ul. Szeroka 17, 98 – 270 Złoczew, pok. Nr 10.

 

 Strona internetowa:    www.bip.zloczew.pl   

IV.3.4) Termin składania ofert:   08.03. 2011r. . godzina 1030.

 

IV.3.5) Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert..    Otwarcie ofert nastąpi w dniu  08. 03. 2011 r. o godz. 1100.

 

IV.3.13.) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/ programu ze środków Unii Europejskiej:  Nie dotyczy.

 

 

 

 

                                                                                      Zatwierdzono w dniu  10. 02. 2011r.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 lutego 2011 10:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 1447
16 lutego 2011 11:50 (Katarzyna Marta Sufleta) - Zmiana kolejności załączników.
16 lutego 2011 11:50 (Katarzyna Marta Sufleta) - Zmiana kolejności załączników.
16 lutego 2011 11:50 (Katarzyna Marta Sufleta) - Zmiana kolejności załączników.