Przetargi

Odpowiedz na zapytanie Nr. 2 dot. ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU

               

                                                                                                                            

 

ZP-341/6-2/2010                                                                                   Złoczew, 25.08.2010 r.

 

W związku z zapytaniem o udostępnienie następujących dokumentów:

- statut,

-regon,

-regulamin organizacyjny (w przypadku nieobecności wójta/burmistrza),

-dokumenty o wyborze organu wykonawczego Gminy,

-uchwała o powołaniu skarbnika,

-informacja o stanie mienia komunalnego na 2010 rok,

-uchwałą Rady/Sejmiku w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez organ wykonawczy JST w roku budżetowym, o ile zapis ten nie jest zamieszczony w projekcie budżetu lub uchwale budżetowej,

-uchwała Rady/Sejmiku w sprawie absolutorium dla organu wykonawczego za ostatni rok,

-roczne sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 rok oraz następujące sprawozdania za 2008 rok: Rb-NDS, Rb-Z, Rb.-N, Rb-27S i Rb-28S

-opinia RIO o wykonaniu budżetu za 2008 rok,

-opinia RIO do sprawozdania z wykonania budżetu po I półroczu, zgodnie z terminami sprawozdawczości,

-informacje podstawowe o jednostce samorządu terytorialnego (w załączeniu),

-prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego (w załączeniu),

-informacje dotyczące zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (w załączeniu),

-informacje dotyczące zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych,

informujemy, że:

- statut znajduje się na stronie www.bip.zloczew.pl : menu główne – prawo lokalne

-regon znajduje się w załącznikach do odpowiedzi na pytanie z dnia 24.08.2010 r.

-dokumenty o wyborze organu wykonawczego Gminy - znajdują się w załącznikach do odpowiedzi na pytanie z dnia 24.08.2010 r.

-informacja o stanie mienia komunalnego na 2010 rok- znajduje się w załącznikach do odpowiedzi na pytanie z dnia 24.08.2010 r.

-uchwała Rady w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez organ wykonawczy JST w roku budżetowym, o ile zapis ten nie jest zamieszczony w projekcie budżetu lub uchwale budżetowej – zapis ten znajduje się w Uchwale budżetowej stanowiącej załącznik do SIWZ

-uchwała Rady/Sejmiku w sprawie absolutorium dla organu wykonawczego za ostatni rok - znajduje się w załącznikach do odpowiedzi na pytanie z dnia 24.08.2010 r.

- sprawozdania za 2008 rok: Rb-NDS, Rb-Z, Rb.-N, Rb-27S i Rb-28S znajdują się w załącznikach do odpowiedzi na pytanie z dnia 24.08.2010 r.

-opinia RIO o wykonaniu budżetu za 2008 rok - znajduje się w załącznikach do odpowiedzi na pytanie z dnia 24.08.2010 r.

-opinia RIO do sprawozdania z wykonania budżetu po I półroczu, zgodnie z terminami sprawozdawczości  -  sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze przedkładane jest  RIO do dnia 31 sierpnia danego roku. Na dzień 24 sierpnia 2010 r. nie posiadamy opinii RIO.

-informacje podstawowe o jednostce samorządu terytorialnego :

1)Powierzchnia  - 11 802 ha

2)Liczba mieszkańców - 7 572

3)Stopa bezrobocia dla powiatu sieradzkiego, m-c czerwiec 2010 r. -  11,7%

Nie posiadamy takich danych w odniesieniu do Gminy Złoczew,

4)Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych – 408

5)liczba gospodarstw rolnych – 1 232,

6)średnia powierzchnia gospodarstwa – 7,58 ha,

7)wartość mienia komunalnego 25 032 984,00 zł,

8)Podstawowe informacje o realizowanych inwestycjach są  zawarte w załączniku do Uchwały budżetowej stanowiącej załącznik do SiWZ

9)Poręczenia, zobowiązania i należności są zawarte w udostępnionych na stronie internetowej załącznikach

10)Gmina Złoczew posiada udziały i akcje w następujących spółkach:

udziały o wartości 30.000 zł w spółce „EKO-REGION” sp. z o.o. w Bełchatowie,

udziały o wartości 5.000 zł w „WARTA” sp. z o.o.

udziały o wartości 500 zł w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie

akcje o wartości 1.700 zł w Międzykomunalnej Spółce Akcyjnej Municipium

-prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego  znajduje się w załączniku do SIWZ

-informacje dotyczące zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych – Gmina Złoczew nie emitowała papierów wartościowych.

Natomiast pozostałe dokument tj.:

-regulamin organizacyjny,

-uchwała o powołaniu skarbnika,

-roczne sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 rok

-informacje dotyczące zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2010 r. umieszczamy na stronie www.bip.zloczew.pl.

 Ponadto informujemy, że zobowiązania regulowane są zgodnie z terminami płatności wynikających z zawartych umów.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 sierpnia 2010 11:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 1099
25 sierpnia 2010 11:51 (Radosław Radwański) - Dodanie załącznika do dokumentu.
25 sierpnia 2010 11:51 (Radosław Radwański) - Dodanie załącznika do dokumentu.
25 sierpnia 2010 11:50 (Radosław Radwański) - Dodanie załącznika do dokumentu.