Przetargi

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM : Wykonanie remontu instalacji elektrycznej holu głównego, pomieszczeń biurowych oraz części sportowej wraz z zapleczem oraz malowanie holu głównego i części sportowej wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Złoczewie przy ul. Burzenińskiej 4/6

OGŁOSZENIE Z DNIA 2010-06-02

 

Złoczew: Wykonanie remontu instalacji elektrycznej holu głównego, pomieszczeń biurowych oraz części sportowej wraz z zapleczem oraz malowanie holu głównego i części sportowej wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Złoczewie przy ul. Burzenińskiej 4/6

Numer ogłoszenia : 154612 –2010; data zamieszczenia 02.06.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Złoczewie, ul. Burzenińska 4/6, 98-270 Złoczew, woj. łódzkie, tel. 043 8202230, faks 043 8202230.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie remontu instalacji elektrycznej holu głównego,pomieszczeń biurowych oraz części sportowej wraz z zapleczem oraz malowanie holu głównego i części sportowej wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej im.Mikołaja Kopernika w Złoczewie przy ul.Burzenińskiej 4/6.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia sa : a) Część I -Remont instalacji elektrycznej holu głównego, 4 pomieszczeń biurowych oraz części sportowej to jest sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym a w szczególności na montażu nowej instalacji elektrycznej, opraw oświetleniowych i tablicy rozdzielczej,wykonaniu pomiarów instalacji elektrycznej.b) Część II - Remont instalacji elektrycznej holu głównego, 4 pomieszczeń biurowych oraz części sportowej to jest sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym a w szczególności na montażu nowej instalacji elektrycznej, opraw oświetleniowych i tablicy rozdzielczej,wykonaniu pomiarów instalacji elektrycznejII.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.30.00.00-0, 45.31.00.00-3, 45.31.11.00-1, 45.31.51.00-9, 45.31.56.00-4, 45.44.21.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 16.08.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje obowiązku wnoszenia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Odpowiednio do formy organizacyjnej:zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z właściwego rejestru,wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie dokumentów wg.formuły:spełnia - nie spełnia

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Oświadczenie Wykonawcy w trybie art.22 oraz art 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na formularzu sporządzonym zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wg formuły : spełnia - nie spełnia.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Oświadczenie Wykonawcy w trybie art.22 oraz art.24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na formularzu sporządzonym zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wg formuły : spełnia - nie spełnia.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Oświadczenie Wykonawcy w trybie art.22 oraz art.24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na formularzu sporządzonym zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wg formuły : spełnia - nie spełnia.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Oświadczenie Wykonawcy w trybie art.22 oraz art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na formularzu sporządzonym zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wg formuły : spełnia - nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 •  
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 •  
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 •  

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty nie wymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ ;

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zloczew.bazagmin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Ekonomiczno -Administracyjny Szkół w Złoczewie, ul. Burzenińska 4/6 , 98-270 Złoczew ,pokój nr 2 budynek Szkoły Podstawowej w Złoczewie..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.06.2010 godzina 10:00, miejsce: Zespół Ekonomiczno -Administracyjny Szkół w Złoczewie, ul. Burzenińska 4/6 , 98-270 Złoczew , pokój nr 2 , budynek Szkoły Podstawowej w Złoczewie..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Remont instalacji elektrycznej holu głównego , pomieszczeń biurowych oraz części sportowej wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej imienia Mikołaja Kopernika w Złoczewie , ul. Burzenińska 4/6..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część I -Remont instalacji elektrycznej holu głównego, 4 pomieszczeń biurowych oraz części sportowej to jest sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym a w szczególności na montażu nowej instalacji elektrycznej, opraw oświetleniowych i tablicy rozdzielczej,wykonaniu pomiarów instalacji elektrycznej..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.30.00.00-0, 45.31.00.00-3, 45.31.11.00-1, 45.31.51.00-9, 45.31.56.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 16.08.2010.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Malowanie holu głównego i części sportowej wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej imienia Mikołaja Kopernika w Złoczewie , ul. Burzenińska 4/6..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Malowanie holu głównego i części sportowej tj. pokój nauczycieli WF,magazynek podręczny sprzętu WF,korytarz przy sali gimnastycznej , szatnia WF dziewcząt , WC przy szatni dziewcząt,szatnia WF chłopców,WC przy szatni chłopców, magazynek sprzętu WF,sala gimnastyczna..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.44.21.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 16.08.2010.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 czerwca 2010 14:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 1860
07 czerwca 2010 08:42 (Katarzyna Marta Sufleta) - Dodanie załącznika.
04 czerwca 2010 15:20 (Radosław Radwański) - Dodanie załącznika.
04 czerwca 2010 15:20 (Radosław Radwański) - Dodanie załącznika.