Komunikaty

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Złoczewa

Złoczew, dnia  17. 03. 2009 r.

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW

 Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) zawiadamia się, że w związku z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu i ponownym rozpatrzeniu  wniosku z dnia 28 lipca 2008 r. Firmy WINDPROJEKT Sp. z o.o. ul. Królowej Jadwigi 20, 88-100 Inowrocław wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie jednej wolnostojącej elektrowni wiatrowej o mocy 2,0 MW, wysokości wieży około 110,0 m i średnicy wirnika około 90 m oraz budowie przyłącza linii energetycznej kablowej SN 15 kV  z włączeniem do sieci energetycznej krajowej wraz ze słupem energetycznym, budowie stacji pomiarowej kontenerowej, budowie drogi dojazdowej z placem manewrowym i zjazdem z drogi dojazdowej, na działkach o nr ewid. 39, 40, 99, 201 położonych w miejscowości Bujnów gm. Złoczew.

 Dokumentacja dotycząca w/w wniosku znajduje się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złoczewie przy ul. Szerokiej 17, 98-270 Złoczew,  pokój nr  10.

Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia umieszczenia go na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złoczewie.

 Data umieszczenia na tablicy ogłoszeń:  18. 03. 2009 r.

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 marca 2009 14:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Marta Sufleta
Ilość wyświetleń: 3069
20 marca 2009 14:36 (Katarzyna Marta Sufleta) - Utworzenie dokumentu.