Komunikaty

Burmistrz Miasta Złoczewa ogłasza I przetarg nieograniczony na wymienione niżej nieruchomości komunalne

Ogłoszenie

 

Burmistrz Miasta Złoczewa ogłasza I przetarg nieograniczony na wymienione niżej nieruchomości komunalne:

 

Nieruchomość niezabudowana przeznaczona pod  zabudowę usługową :

-  dz.nr  86/12 o pow. 40 m kw. ha ;

   cena wywoławcza  - 1 220,- zł

   wadium                  -     120,- zł

  postęp w przetargu -     100,- zł

 

 

 

 

 

         Wymienione wyżej nieruchomości położone są w Obr. 1 m. Złoczew przy ul. Zielonej.

         Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Sieradzu prowadzona jest księga wieczysta KW 37 223 .

         Nieruchomości są przeznaczone do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

         I przetarg odbędzie się w dniu 29 października 2008 r. o godz. 10ºº w Sali Miejskiego Ośrodka Kultury w Złoczewie.

         Wadium należy wpłacać w kasie Urzędu Miejskiego w Złoczewie   lub na konto Urzędu Miejskiego w Złoczewie w RBS Lututów O/Złoczew

nr 52 9256 0004 0040 0002 2000 0080 do dnia 24 października br .do godz.16ºº.

Warunkiem udziału w przetargu jest dokonanie wpłaty  wadium w w/w terminie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarządzenie Nr 47 /2008

Burmistrza Miasta Złoczewa

z dnia 29 września  2008r.

 

 

w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na nieruchomość gruntową

                  stanowiącą własność Gminy Złoczew.

 

 

         Na podstawie art.38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz.2603  z późn. zmianami) , realizując uchwałę  Rady Miejskiej  z dnia 30 maja 2008 r.

Nr XX/127/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości będących własnością  Gminy Złoczew  zarządzam :

         §1.1.Podanie do publicznej wiadomości ogłoszenia o I przetargu nieograniczonym na nieruchomość komunalną .

         2. Ogłoszenie wymienione w §1 pkt.1stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

         §2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 października 2008 08:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 3275
13 października 2008 08:41 (Radosław Radwański) - Zmiana treści dokumnetu.
13 października 2008 08:40 (Radosław Radwański) - Zmiana treści dokumnetu.
13 października 2008 08:40 (Radosław Radwański) - Zmiana treści dokumnetu.