Komunikaty

Nabór wnosków o dofinansowanie kosztów nauki w ramach pilotażowego programu PFRON - Uczeń na wsi.

UWAGA Gmina Złoczew już po raz drugi planuje przystąpić do realizacji obszaru A pilotażowego programu „UCZEŃ NA WSI - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie", w związku z czym zawiadamia o uruchomieniu naboru wniosków na:

w przypadku uczniów szkół podstawowych i gimnazjów dofinansowanie, może obejmować następujące koszty: 
- zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę,
- uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej (w tym wakacyjne obozy rehabilitacyjne),
- związane z dostępem do internetu (instalacja i abonament), z wyłączeniem zakupu komputerów,
- kursów doszkalających w zakresie programu nauczania oraz kursów językowych (w przypadku kursów organizowanych poza miejscem zamieszkania ucznia, dofinansowaniu mogą podlegać również koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia),
wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych, z zastrzeżeniem postanowień ust. 

w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych przyznane, w ramach obszaru A programu, dofinansowanie może obejmować dodatkowo następujące koszty: 
- opłaty za naukę (czesne),
- zakwaterowania (gdy uczeń pobiera naukę poza miejscem stałego zamieszkania),
- dojazdów do szkoły.

O dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu może ubiegać się osoba niepełnosprawna, która:
1) posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 
2) pobiera naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej (z wyłączeniem szkoły policealnej), 
3) posiada stałe zameldowanie na terenie gminy wiejskiej, obszaru wiejskiego lub miasta do 5 tys. mieszkańców w gminie miejsko-wiejskiej
.

Uwaga! W przypadku niepełnosprawnych dzieci i młodzieży do lat 18 uprawnionym do ubiegania się o przyznanie dofinansowania kosztów nauki w ramach obszaru A programu jest rodzic lub opiekun prawny

Pełnoletni uczeń niepełnosprawny lub w przypadku dzieci i młodzieży do lat 18 jego rodzic lub opiekun prawny składa wypełniony wniosek o dofinansowanie kosztów nauki oraz oświadczenie o wysokości dochodów (załączniki do pobrania na stronie) w Urzędzie Miejskim w Złoczewie  w terminie od dnia 15 do 25 września w pok. Nr 15.  
Osoba do kontaktu: Katarzyna Sufleta. 


Więcej informacji o programie: 
http://www.pfron.org.pl/portal/pl/85/85/Procedury_realizacji_oraz_zalaczniki.html

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 września 2008 14:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Marta Sufleta
Ilość wyświetleń: 3428
03 września 2008 15:24 (Katarzyna Marta Sufleta) - Dodanie zdjęcia.
03 września 2008 15:17 (Katarzyna Marta Sufleta) - Dodanie załącznika.
03 września 2008 14:52 (Katarzyna Marta Sufleta) - Dodanie załącznika.