Komunikaty

Stypendia 2008

Urząd Miejski w Złoczewie przystępuje do przyjmowania wniosków w zakresie przyznawania stypendiów szkolnych, które to są świadczeniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

 

Przypominamy!

 

Stypendium szkolne przysługuje:

  • uczniom szkół publicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
  • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonej w stopniu głębokim udział w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych, a także dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizującym odpowiednio obowiązek nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
  • uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu realizacji obowiązku nauki,
  • słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

 

Prawo do stypendium przysługuje uczniowi w rodzinie, w której dochód na jedną osobę nie przekracza kwoty 351 zł netto miesięcznie.

 

Wnioski na okres od 01.09.2008 r. do 30.06.2009 r. (rok szkolny 2008/2009) należy składać w terminie do 15 września 2008 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Złoczewie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00.

 

Wniosek powinien zawierać w szczególności:

 

  • dane osobowe ucznia i jego rodziców,
  • miejsce zamieszkania ucznia,
  • zaświadczenia o uzyskanych przez wszystkich członków rodziny dochodach w miesiącu sierpniu 2008 r.,
  • w przypadku rodziców korzystających ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej zamiast świadczenia o wysokości dochodów należy przedłożyć zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,
  • w przypadku uczniów otrzymujących inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych należy przedłożyć zaświadczenie o wysokości otrzymywanego stypendium,
  • pożądaną formę świadczenia pomocy materialnej inną niż forma pieniężna.

 

Brak udokumentowania wyżej wymienionych danych skutkować będzie odmową przyznania stypendium.

 

Szczegółowe informacje – tel. (043)  8202270

                                             8202460

 

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2008/2009 oraz oświadczenie o dochodach i stanie majątkowym osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym do pobrania w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Złoczewie, sekretariatach szkół oraz na stronie www.zloczew.bazagmin.pl w zakładce STYPENDIA.

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 września 2008 12:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Marta Sufleta
Ilość wyświetleń: 3403
01 września 2008 12:23 (Katarzyna Marta Sufleta) - Zmiana treści dokumnetu.
01 września 2008 12:23 (Katarzyna Marta Sufleta) - Zmiana treści dokumnetu.
01 września 2008 12:17 (Katarzyna Marta Sufleta) - Zmiana treści dokumnetu.