Komunikaty

Zarządezenie w sprawie zatwierdzenia aneksu do uproszczonego planu urządzenia lasu sporządzonego dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dla obrębu ewidencyjnego Grójec Mały położonego w gminie Złoczew.

Zarządzenie Nr 48/2019

Starosty Sieradzkiego

z dnia 31 grudnia 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia aneksu do uproszczonego planu urządzenia lasu sporządzonego dla lasów

niestanowiących własności Skarbu Państwa dla obrębu ewidencyjnego Grójec Mały położonego w gminie Złoczew.

Na podstawie art. 22 ust 2 w związku z art. 23 ust 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2129, poz. 2161; z 2019 r. poz. 83, poz. 125, poz. 1815 i poz. 2020) po uzyskaniu opinii Nadleśniczego Nadleśnictwa Złoczew

zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam aneks do uproszonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych na terenie obrębu ewidencyjnego Grójec Mały, sporządzony w związku z dokonaniem usunięcia z dokumentacji urządzeniowej zapisów opracowanych dla działki nr ewid. 8/4.

§ 2. Wykonanie zarządzenia w zakresie realizacji zadań zawartych w aneksie do uproszczonego planu urządzenia lasu, wymienionego w § 1 powierza się Naczelnikowi Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Sieradzu.

§ 3. Treść zarządzenia podaje się do publicznej widomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie:

  1. Starostwa Powiatowego w Sieradzu,
  2. Urzędu Miejskiego w Zloczewie,
  3. Sołectwa Grójec Mały,
  4. Nadleśnictwa Złoczew

oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Sieradzu - Biuletynie Informacji Publicznej: www.spsieradz.finn.pl i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Złoczewie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 lutego 2020 12:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 18
18 lutego 2020 12:12 (Radosław Radwański) - Dodanie zdjęcia [skm_c30820021811310.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 lutego 2020 12:12 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)