Komunikaty

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XXXIX sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 27 listopada (poniedziałek) 2017 r.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XXXIX sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 27 listopada (poniedziałek) 2017 r. o godz. 1000 w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie.

Proponowany porządek sesji:

1. Otwarcie obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej w Złoczewie

- przyjęcie porządku obrad XXXIX sesji,

- przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Miejskiej.

2. Powołanie sekretarza obrad.

3. Informacja z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.

4. Interpelacje radnych.

5. Informacja Miejsko-Gminnego Komendanta OSP RP w Złoczewie z działalności jednostek za 2016 r.  oraz o stanie zagrożenia ppoż. na terenie Gminy Złoczew.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im.  Mikołaja Kopernika w Złoczewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Złoczewie,

- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 roku w Stolcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Bohaterów Września 1939 roku w Stolcu,

- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Broszkach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Broszkach,

- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Unikowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Unikowie,

- przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Złoczew”,

- uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Złoczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018,

- zmian w Budżecie Gminy Złoczew na rok 2017,                    

- zmieniająca uchwałę Nr XXVII/150/16 z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złoczew na lata 2017 – 2032,

- przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złoczew na lata 2018-2032,

- określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

- określenia stawek podatku od środków transportowych,

- obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego,

- obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego,

- uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Złoczew.

7. Zapytania i wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej w Złoczewie.

 

 

 

 

 

 

 

         Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                             w Złoczewie

                                                                                                  /-/ Andrzej Konieczny    

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 listopada 2017 11:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 446
22 listopada 2017 11:36 (Radosław Radwański) - Dodanie zdjęcia [herb_nowy.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 listopada 2017 11:36 (Radosław Radwański) - Usunięcie załącznika [herb_nowy.jpg] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 listopada 2017 11:27 (Radosław Radwański) - Dodanie załącznika [herb_nowy.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)