Komunikaty

Zapraszamy do konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Złoczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

Serdecznie zapraszamy do konsultacji Programu współpracy Gminy Złoczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.  Konsultacje będą odbywać się  odbywac  w czasie i trybie określonym w zarządzeniu nr 58/2017.


Zarządzenie nr 58/2017
Burmistrza Miasta Złoczewa
z dnia 27 października  2017 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Złoczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn.zm.), art. 5a ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity t.j. Dz.  U.  z  2016  r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLVIII/310/10 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 24 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przeprowadzić konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Złoczewz organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

 

§ 2

Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Gminy Złoczew, na temat projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

  1.  Konsultacje będą przeprowadzone w formie pisemnej na formularzu, stanowiącym   załącznik do niniejszego zarządzenia.
  2. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich organizacji.

§ 3

  1. Konsultacje trwają: od 07 listopada 2018 roku do 17 listopada 2017 roku.
  2. Formularz konsultacji zostanie zamieszczony do dnia 07 listopada 2017 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Złoczew – www.zloczew.pl w zakładce Komunikaty oraz będzie dostępny do pobrania w Urzędzie Miejskim w Złoczewie, ul. Szkolna 16 (sekretariat – I piętro).
  3. Wypełnione formularze dotyczące konsultacji można składać w terminie od 07 listopada 2017 r. do 17 listopada 2017 r. do godz. 16.00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Złoczewie, ul. Szkolna 16, lub na adres e-mailowy: promocja@zloczew.pl.
  4.  Po zakończeniu konsultacji Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi sporządza zestawienie uwag i wniosków celem rozpatrzenia przez Burmistrza Miasta.
  5.  Wyniki konsultacji wraz z uzasadnieniem zamieszczane są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, stronie internetowej Gminy Złoczew www.zloczew.pl  oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Złoczewie, ul. Szkolna 16.

§ 4

Informacje w sprawie konsultacji udziela Katarzyna Sufleta, pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi,  tel.(43)8202270 w.20.

§ 5

  1. Projekt Programu współpracy Gminy Złoczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
  2.  Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Złoczewa.
  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
                                                                                             Burmistrz Miasta Złoczewa
                                                                                                /Jadwiga Sobańska -/


Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 listopada 2017 17:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Marta Sufleta
Ilość wyświetleń: 407
08 listopada 2017 14:23 (Katarzyna Marta Sufleta) - Dodanie załącznika [skm_c30817110814300.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 listopada 2017 17:08 (Katarzyna Marta Sufleta) - Dodanie zdjęcia [zloczew_gmina.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 listopada 2017 17:05 (Katarzyna Marta Sufleta) - Dodanie załącznika [formularz_uwag_2018.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)