Komunikaty

ZARZĄDZENIE w sprawie powołania zespołu konsultacyjnego do spraw wdrożenia reformy oświaty w placówkach oświatowych z terenu Miasta i Gminy Złoczew.

ZARZĄDZENIE  NR 62/2016

Burmistrza Miasta Złoczew

z dnia 08 grudnia 2016 r.

 

w sprawie powołania zespołu konsultacyjnego do spraw wdrożenia reformy oświaty w placówkach oświatowych z terenu Miasta i Gminy Złoczew.

           Na podstawie art. 30 ust.1 i w związku z ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.          o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. , poz. 446, poz.1579).

zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Powołuje się zespół konsultacyjny do spraw wdrożenia reformy oświaty , zwany dalej zespołem w następującym składzie :

1. Pani Barbara Tomala  - Dyrektor ZEASz  -  przewodnicząca  zespołu

2. Pani Halina Żarnecka – Przewodnicząca Komisji Oświaty – członek zespołu

3. Pani Bogusława Kobyłt – z- ca Przewodniczącej Komisji Oświaty – członek zespołu

4. Pan Józef Owczarek – członek Komisji Oświaty – członek zespołu

5. Pan Henryk Kowalczyk – członek Komisji Oświaty – członek zespołu

6. Pan Tadeusz Wasilewski – członek Komisji Oświaty – członek zespołu

7. Pani Anna Szczepaniak – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Złoczewie - członek zespołu

8. Pani Joanna Widera – Drab – vice dyrektor Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Złoczewie - członek zespołu

9. Pan  Krzysztof Pędziwiatr – Dyrektor Publicznego Gimnazjum im. A. Ruszkowskiego w    Złoczewie – członek zespołu

10. Pani Anna Jagieła – vice Dyrektor Publicznego Gimnazjum im. A. Ruszkowskiego w Złoczewie – członek zespołu.

11. Pani Małgorzata Świętczak  - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 roku w Stolcu – członek zespołu.

12. Pani Justyna Pałka - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Unikowie – członek zespołu

13. Pani Dorota Dybska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Broszkach – członek zespołu

§ 2. Zadaniem zespołu jest wypracowanie projektu w sprawie wdrożenia reformy oświaty oraz  reorganizacja sieci szkół i placówek w oparciu o zmiany Prawa oświatowego , zgodnie z zaplanowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej reformą systemu oświaty.

 

§ 3. W pracach zespołu mogą uczestniczyć inne osoby na zaproszenie przewodniczącego zespołu.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się dyrektorowi ZEASz w Złoczewie.

§ 5.1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Złoczewie.

 

 

                                                         U Z A S A D N I E N I E

 

Celem powołania zespołu konsultacyjnego jest należyte wypracowanie projektu reorganizacji sieci szkół i placówek oświatowo – wychowawczych  zgodnie z założeniami nowego Prawa oświatowego, które niebawem będzie uchwalone przez Sejm RP oraz podane do publicznej wiadomości                      i stosowania.

Podstawą do wypracowania wniosków będą dane demograficzne, położenie szkół, stan techniczny budynków, stan zatrudnienia oraz uwzględnienie wszelkich potrzeb edukacyjnych w  Mieście i Gminie Złoczew.

Wszystkim członkom zespołu konsultacyjnego będzie przyświecał nadrzędny cel, którym jest dobro szkoły, tj.: uczniów oraz personelu pedagogicznego i administracyjno – obsługowego.

Planuje się wyznaczyć termin I posiedzenia zespołu konsultacyjnego  na dzień  14 grudnia 2016 r.

godz. 830 w Sali nr 114  Urzędu Miejskiego w Złoczewie, ul. Szkolna 17.

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 grudnia 2016 12:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 700
09 grudnia 2016 12:01 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)