Komunikaty

ZARZĄDZENIE Nr 53/2015 Burmistrza Miasta Złoczew z dnia 27 października 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy w Grójcu

ZARZĄDZENIE Nr 53/2015

Burmistrza Miasta Złoczew

z dnia 27 października 2015 r.

 w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na powierzenie                                                                                                                                                                                                                          wykonania zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy w Grójcu Wielkim w latach 2016-2019.

            Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz.1118 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr XLV/293/14 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 7.11.2014 r. w sprawie uchwalenia ,,Programu Współpracy Gminy Złoczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok oraz Zarządzeniem Nr 50/2015 Burmistrza Miasta Złoczew z dnia 06 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy w Grójcu Wielkim w latach 2016-2019 zarządzam co następuje:

§1. Powołuje się komisję konkursową do zaopiniowania ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy w Grójcu Wielkim w latach 2016-2019 w składzie :

 

1. Czesław Pędzik              -  przewodniczący komisji

2. Szremska Anita              -  członek komisji             

3. Katarzyna Sufleta          -  członek komisji             

4. Aleksandra Kowalska    -  członek komisji              

5. Małgorzata Łukomska   -  sekretarz komisji

 § 2. Pracę komisji konkursowej określa Regulamin stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 § 3. Komisja konkursowa rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert.

 § 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Złoczewie oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Złoczewie.

 § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta Złoczew 

/-/ Jadwiga Sobańska        

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 października 2015 15:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Marta Sufleta
Ilość wyświetleń: 754
29 października 2015 15:10 (Katarzyna Marta Sufleta) - Dodanie załącznika [regulamin_komisji_konkursowej_poprawiony.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 października 2015 15:05 (Katarzyna Marta Sufleta) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)