Komunikaty

Ogłoszenie w sprawie udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Grójcu Wielkim w latach 2016-2019.

Ogłoszenie

 

w sprawie udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Grójcu Wielkim w latach 2016-2019.

 

 

1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm) zaprasza się osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy na członków komisji konkursowej otwartego konkursu ofert realizowanych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

2. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny, nie przysługują również zwroty kosztów podróży.

 

3. W pracach komisji konkursowej mogą brać udział osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria:

a) korzystają z pełni praw publicznych oraz są obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej,

b) nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie,

c) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności,

d) przyjmują warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowej na zasadach nieodpłatności.

 

4. Zadaniem członka komisji konkursowej jest:

a) opiniowanie ofert realizacji zadania publicznego z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie,

b) przygotowanie propozycji zlecenia organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego.

 

5. Komisja ma charakter opiniodawczy i zostanie powołana na podstawie zarządzenia Burmistrza Miasta Złoczew .

 

6. Osoby powołane w skład komisji zostaną o tym telefonicznie poinformowane.

 

7. Zgłoszenie do pracy komisji konkursowej powinno być podpisane przez kandydata oraz osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej z ramienia której występuje kandydat.

 

8. Zgłoszenie prosimy składać w formie pisemnej do dnia 20 października 2015 r. wyłącznie na adres Urzędu Miejskiego w Złoczewie, ul. Szkolna 16, 98-270 Złoczew.

 

9. Zgłoszenia, które nie będą zawierały wszystkich wymaganych informacji i podpisów nie będą brane pod uwagę przy tworzeniu komisji.

 

Druk formularza zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej jest dostępny do pobrania w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Złoczewie lub na stronie internetowej www.zloczew.pl

 

 

Złoczew, 2015-10-09 Burmistrz

 

/-/ Jadwiga Sobańska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 października 2015 08:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 756
12 października 2015 08:16 (Radosław Radwański) - Dodanie załącznika [formularz_komisja_pozytek_1.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 października 2015 08:14 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)