Komunikaty

Ogłoszenie w sprawie udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach komisji konkursowej otwartego konkursu ofert realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Złoczew

Ogłoszenie w sprawie udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach komisji konkursowej otwartego konkursu ofert realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Złoczew

Ogłoszenie

w sprawie udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach komisji konkursowej otwartego konkursu ofert realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej na terenie Gminy Złoczew

 

  1. Na podstawie art.15 ust.2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr  234, poz.1536 z późn. zm.) zaprasza się osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 w/w ustawy na członków komisji konkursowej otwartych konkursów ofert realizowanych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  2. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny; za udział w posiedzeniu członkom komisji nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
  3. W pracach komisji konkursowej mogą brać udział osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria:

a)     reprezentują organizacje pozarządową prowadzącą działalność na terenie Gminy Złoczew, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w konkursie,

b)     korzystają z pełni praw publicznych oraz są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej,

c)      przyjmują warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowej na zasadach nieodpłatności,

  1. Zadaniem członka komisji konkursowej jest:

a)   opiniowanie ofert realizacji zadań publicznych z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie,

b)   przygotowanie propozycji zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych.

  1. Komisja ma charakter opiniodawczy i zostanie powołana na podstawie zarządzenia Burmistrza Miasta Złoczew.
  2. Osoby powołane w skład komisji zostaną o tym telefonicznie poinformowane.
  3. Zgłoszenie do pracy w komisji konkursowej powinno być podpisane przez kandydata oraz osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej z ramienia której występuje kandydat.
  4. Zgłoszenia prosimy składać w formie pisemnej do dnia  12 września 2011 r. na adres Urzędu Miejskiego w Złoczewie, ul. Szeroka 17, 98-270 Złoczew.

 

                                                                                                                       Burmistrz

                                                                                                           /-/ Jadwiga Sobańska

Załącznik:

  1. Formularz zgłoszenia kandydata.

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 września 2011 16:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Marta Sufleta
Ilość wyświetleń: 1285
01 września 2011 16:01 (Katarzyna Marta Sufleta) - Dodanie załącznika [formularz_zgloszenia_kandydata.doc] do dokumentu.
01 września 2011 16:00 (Katarzyna Marta Sufleta) - Dodanie dokumentu.