Komunikaty

Konkurs ofert na adaptację budynku po Szkole Podstawowej w Grójcu Wielkim,utworzenie i prowadzenie środowiskowego domu samopomocy...

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Złoczew ogłasza otwarty konkurs ofert na adaptację budynku po Szkole Podstawowej w Grójcu  Wielkim, utworzenie i prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo i wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.

Burmistrz Miasta Złoczew
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej dla podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzących działalność pożytku publicznego  w zakresie pomocy społecznej (Dz.U. z 2010r. Nr 234,poz.1536 z  późn. zm.)

I. Rodzaj zadania.

Adaptacja budynku po Szkole Podstawowej w Grójcu Wielkim położonego na działkach o numerach ewidencyjnych 509 i 510  pod potrzeby  Środowiskowego Domu Samopomocy, utworzenie i prowadzenie środowiskowego domu samopomocy  na potrzeby gminy Złoczew w latach 2011 – 2015.

II. Termin i warunki realizacji zadania.

1. Termin realizacji zadania:
- adaptacja i utworzenie środowiskowego domu samopomocy  do 30.10.2012 r.

- prowadzenie środowiskowego domu samopomocy  od 01.11.2012 r. do 31.12.2015 r.


2. Warunki realizacji zadania :
Adaptacja, utworzenie i prowadzenie środowiskowego domu samopomocy w Grójcu Wielkim  dla 50 osób niepełnosprawnych - zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362z późn. zm. ) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy ( Dz. U. z 2010 r. Nr 238 poz.1586).

III. Wysokość dotacji na realizację zadania.

1. Burmistrz Miasta Złoczew w roku 2011 przekaże dotację na adaptację , utworzenie środowiskowego domu samopomocy, w wysokości 210.000 zł przyznanej decyzją Wojewody Łódzkiego, a w razie zmiany wysokości otrzymanej dotacji, w wysokości otrzymanej przez gminę na ten cel dotacji w 2011 r. i w latach następnych.
2. Wysokość dotacji na kolejne lata realizacji zadania określona zostanie zgodnie z decyzją budżetową Wojewody Łódzkiego.

IV. Warunki przyznania dotacji.

Szczegółowe warunki przyznania dotacji na realizację zadania, tryb płatności, sposób rozliczenia udzielonej dotacji, zostaną określone w umowie zawartej na podstawie art.15 ust.4 i art.16 ust. 1-6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm. ) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25 ).

V. Podmioty uprawnione do złożenia oferty.

Ofertę mogą złożyć podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego  w zakresie  pomocy społecznej (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.).


VI. Zawartość oferty podmiotu.

Ofertę należy sporządzić na formularzu według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) określając :
1. Dane oferenta/oferentów.
2. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego przewidzianego do realizacji.
3. Termin i miejsce realizacji zadania publicznego.
4. Kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego.
5. Informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne.
6. Informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł.
7. Zamiar odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego w formie deklaracji.
8. Informację o sposobie reprezentacji oferentów wobec organu administracji publicznej wraz z przytoczeniem podstawy prawnej.
9. Deklarację o zamiarze nieosiągania zysku przy realizacji określonego zadania.    

10. Inne wybrane informacje dotyczące zadania publicznego.

VII. Oferta powinna zawierać dokumenty dotyczące prowadzonej działalności.

1. Aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczący
statusu prawnego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności
( ważny do 3 miesięcy od daty uzyskania ).
2. Sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności podmiotu za rok 2010,
a w przypadku dotychczasowej krótszej działalności - za okres tej działalności.
3. Statut lub regulamin organizacyjny prowadzonej działalności.
4. Informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwo umyślne
osoby, która będzie kierowała placówką oraz zaświadczenie, że ze względu na stan
zdrowia jest ona zdolna do prowadzenia placówki.
5. Informację o sposobie finansowania placówki i nie zaleganiu z płatnościami wobec
urzędu skarbowego i składkami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

VIII. Do oferty należy dołączyć.

1. Opis oferowanego standardu usług i warunków realizacji zadania.
2. Program działalności środowiskowego domu samopomocy i plany pracy.

IX. Termin i warunki składania ofert.

1.Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Oferent.    

2. Oferty należy składać  na dokładnie i czytelnie wypełnionych formularzach wraz z kompletem załączników w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Złoczewie, ulica Szeroka 17, 98-270 Złoczew, lub nadesłać pocztą (decyduje data wpływu oferty) w terminie do 20.09.2011 r. do godz. 15.00
2. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem: "Otwarty konkurs ofert
na  adaptację, utworzenie i prowadzenie środowiskowego domu samopomocy, w Grójcu Wielkim.
3. Oferta, która wpłynie po terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową.
4. Burmistrz Miasta Złoczew zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.
5.Wzór oferty dostępny  na stronie internetowej- www.zloczew.pl

X. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty.

1. Otwarcie ofert nastąpi  niezwłocznie po upływie  terminu ich składania.
2. Komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Złoczew, dokona analizy ofert
w oparciu o następujące kryteria :
1) kryteria formalne :
a) terminowość złożenia oferty,
b) jej prawidłowość oraz kompletność co do wymaganego zestawu dokumentów
lub informacji,
Oferta, która nie spełnia wymogów formalnych zostanie odrzucona.
2) kryteria merytoryczne :
a) możliwość realizacji zadania przez podmiot uprawniony,
b) zadeklarowana przez podmiot uprawniony jakość działania i kwalifikacje
osób przy udziale, których podmiot uprawniony ma realizować zadanie,
c) zgodność z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie prowadzenia
środowiskowych domów samopomocy ( Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586 ),
d) ocena kalkulacji kosztów miesięcznego utrzymania jednej osoby,
e) zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych
z innych źródeł na realizację zadania w 2011 roku i w latach następnych.

3. Burmistrz Miasta Złoczew, biorąc pod uwagę opinię Komisji Konkursowej w  terminie 7 dni po upływie terminu składania ofert dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty i podpisuje z wybranym oferentem umowę na realizację zadań.
4. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej  niezwłocznie na stronie internetowej www.zloczew.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Złoczewie.
5. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 43 820-24-56.


Burmistrz Miasta Złoczew


                                                                                               /-/ Jadwiga Sobańska


Postępowanie będzie prowadzone zgodnie :
- z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
( Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późń.zm. ),
- z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( (Dz.U. z 2010r. Nr 234,poz.1536 z późn. zm.),
- z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.
w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania
publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25 ),
- z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r w sprawie prowadzenia środowiskowych domów samopomocy ( Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586 ).

Pliki do pobrania:

1.Wzór oferty
2.Ramowy wzór umowy
3.Wzór sprawozdania do wykonania zadania

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 sierpnia 2011 10:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 1565
31 sierpnia 2011 13:32 (Katarzyna Marta Sufleta) - Zmiana kolejności załączników.
31 sierpnia 2011 13:32 (Katarzyna Marta Sufleta) - Zmiana kolejności załączników.
31 sierpnia 2011 13:32 (Katarzyna Marta Sufleta) - Zmiana kolejności załączników.