Komunikaty

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Informacja Państwowej Komisji Wyborczej

Państwowa Komisja Wyborcza na posiedzeniu w dniu 21 czerwca 2010 r. zajęła następujące stanowisko.

Wyborcy w obwodach głosowania utworzonych w kraju oraz za granicą i na polskich statkach morskich w okresie między dniem pierwszego głosowania a dniem ponownego głosowania mogą być dopisani do spisu wyborców na własny wniosek.

Oznacza to, że głosować w miejscu pobytu czasowego, po dopisaniu do spisu na wniosek wyborcy mogą:

1)  przebywający czasowo poza miejscem zameldowania na pobyt stały, w tym wyborcy zameldowani na pobyt czasowy,

2)  przebywający czasowo poza miejscem wpisania do rejestru oraz wyborcy nigdzie niezamieszkali

3)  żołnierze i funkcjonariusze odbywający służbę poza miejscem stałego zamieszkania.

Wniosek składa się w urzędzie gminy, na obszarze której czasowo przebywa wyborca, najpóźniej w 10. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 24 czerwca 2010 r.

Jednocześnie Państwowa Komisja Wyborcza prosi o pilne przekazanie powyższego pisma wójtom, burmistrzom i prezydentom miast na obszarze właściwości Okręgowej Komisji Wyborczej w celu jak najszerszego rozpowszechnienia tej informacji wśród wyborców.

Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej

(-) Stefan J. Jaworski

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 czerwca 2010 11:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 1667
22 czerwca 2010 11:01 (Radosław Radwański) - Zmiana treści dokumnetu.
22 czerwca 2010 11:01 (Radosław Radwański) - Zmiana treści dokumnetu.
22 czerwca 2010 11:00 (Radosław Radwański) - Utworzenie dokumentu.