Komunikaty

NABÓR NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH W 2010 R.

BURMISTRZ MIASTA ZŁOCZEWA - GMINNY  KOMISARZ  SPISOWY na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o powszechnym spisie rolnym w 2010 r. (Dz. U. Nr 126, poz. 1040) ogłasza nabór na rachmistrzów spisowych, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie Gminy Złoczew

 

Rachmistrzem spisowym może zostać osoba, która:

 

 ·    posiada zdolność obsługi komputera.

·    jest sprawna fizycznie, posiada umiejętności interpersonalne w postaci łatwego nawiązania kontaktów, a także umie radzić sobie w sytuacjach konfliktowych;

·    jest dyspozycyjna, obowiązkowa i uprzejma;

· ma ukończone 18 lat i posiada co najmniej średnie wykształcenie (mile widziani są studenci uczelni rolniczych, geodezyjnych i ekonomicznych)

·   jest godna zaufania

 

·    zamieszkuje, pracuje lub pobiera naukę na terenie naszej gminy;

W czasie swojej pracy rachmistrz spisowy będzie posługiwał się urządzeniem typu hand-held, wyposażonym w specjalnie opracowaną aplikację formularzową, opracowanie GIS (system informacji geograficznej) oraz moduł aplikacji zarządczej (kalendarz pracy), ponadto:

·    złoży oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w tym przestępstwo skarbowe);

·    w dniach od 20 czerwca do 31 lipca odbędzie szkolenie (24 godziny, z czego 18 godzin będzie poświęcone na omówienie i warsztaty z aplikacją mobilną w trybie obchodu oraz spisu) zakończone egzaminem;

 

W zgłoszeniu swojej kandydatury należy podać:

·      imię i nazwisko

·      adres zamieszkania

·      telefon i adres e-mail

·      datę i miejsce urodzenia

·      miejsce zatrudnienia - nazwa i adres zakładu pracy,

·      w przypadku studentów - nazwę szkoły

·      w przypadku braku pracy - określenie bezrobotny,

Do zgłoszenia należy dołączyć:

·      kserokopię dokumentu poświadczającego  wykształcenie średnie,

·      oświadczenie o korzystaniu z pełni praw  publicznych,

·      oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe),

·      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

Wymagane dokumenty należy składać w formie pisemnej osobiście lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu wniosku do Urzędu) z dopiskiem: "Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego w Powszechnym Spisie Rolnym 2010".

 

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie od 1 do 16 czerwca 2010 r. w dniach i godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Złoczewie, w Sekretariacie (pok. nr 1). Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po 16 czerwca br. lub będą niekompletne, nie zostaną rozpatrzone.


Harmonogram zadań rachmistrza spisowego:

· w dniach od 1 do 16 czerwca - złożenie dokumentów jako kandydata na rachmistrza spisowego

· w dniach od 20 czerwca do 31 lipca – odbycie szkolenia;

· w dniach od 9 do 23 sierpnia odbycie obchodu przedspisowego;

· w dniach 6-7 września – udział w odprawie przed spisowej;

· w dniach od 8 września do 31 października – dokonanie spisu;

· w listopadzie rozliczenie finansowe z rachmistrzem.

 

Na podstawie informacji GUS o liczbie planowanych rachmistrzów, dla Gminy Złoczew ustalono liczbę 6 rachmistrzów.

 

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 czerwca 2010 08:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 2607
04 czerwca 2010 14:48 (Radosław Radwański) - Zmiana treści dokumnetu.
04 czerwca 2010 14:46 (Radosław Radwański) - Zmiana treści dokumnetu.
04 czerwca 2010 14:40 (Radosław Radwański) - Zmiana treści dokumnetu.