Zagospodarowanie przestrzenne - archiwum

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW

         Złoczew, dnia  10. 02.  2009  r.

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW

 

 

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 19 stycznia 2009 r. Pana Zbigniewa Cybulskiego, reprezentującego F.H.U. „MONTER”, 98-200 Sieradz, ul. POW 64A, działającego na podstawie upoważnienia udzielonego przez Gminę Złoczew, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczącego budowy sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr ewid. 238, 256, 257, 258/1 (obręb 1) położonych w Złoczewie.

 

Dokumentacja dotycząca w/w wniosku znajduje się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złoczewie, ul. Szeroka 17, 98-270 Złoczew,  pokój nr 10.

Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia umieszczenia go na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złoczewie.

 

Data umieszczenia na tablicy ogłoszeń:  10. 02. 2009 r.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 lutego 2009 13:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 997
10 lutego 2009 13:32 (Radosław Radwański) - Utworzenie dokumentu.